Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Książu Wlkp. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Gminy
www.ksiaz-wlkp.pl i Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. www.bip.ksiaz-wlkp.pl

Data publikacji strony internetowej: 2023-08-31.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-08-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są wyłączone bądź niedostępne z uwagi na to, że:

 • pochodzą z różnych źródeł;
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
 • nie posiadają odpowiedniej struktury nagłówkowej;
 • nie posiadają opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne;
 • nie posiadają możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”;
 • formant formularza nie ma etykiety, która mogłaby określać jego cel, a także brak alternatywnego tytułu;
 • przycisk używany do oznaczania kontrolki formularza nie ma wartości tekstowej, która mogłaby zostać użyta do zidentyfikowania jego celu;
 • niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje;
 • kilka elementów wejściowych typu pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani przypisanej etykiety;
 • filmy nie posiadają napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że pochodzą z serwisu YouTube;
 • materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • mapy wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-08-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy na adres: urzad@ksiaz-wlkp.pl. Można się także kontaktować z Urzędem, dzwoniąc na numer telefonu: 61 28 22 001. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

dane osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie materiału na stronie internetowej, którego dotyczy żądanie,
sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Urząd Miejski w Książu Wlkp. zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje się o tym wnoszącego żądanie oraz wskaże nowy termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich ww. możliwości, można także odpowiedni wniosek złożyć w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp., znajdującego się przy ul. Stacha Wichury 11 a, 63-130 Książ Wlkp.

Do budynku prowadzi wejście schodami od ul. Stacha Wichury. W celu umożliwienia wejścia osobom niepełnosprawnym na teren Urzędu, przy głównym wejściu, zamontowana jest winda oraz odpowiednio oznakowany przycisk przywoławczy. Główne wejście wyposażone jest w drzwi automatyczne, umożliwiające wygodny i bezproblemowy dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko parter.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Pracownicy Urzędu pozostają w dyspozycji dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, udzielając niezbędnej pomocy m. in. poprzez:

asystę podczas poruszania się po budynku Urzędu;
umożliwienie załatwienia sprawy w miejscu dostępnym dla osoby niepełnosprawnej, poprzez przemieszczanie się pracownika Urzędu także poza siedzibę magistratu (tzw. mobilny pracownik);
zapewnienie obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się z osobami głuchoniemymi, dzięki podstawowej znajomości języka migowego przez pracownika Urzędu. 
W Urzędzie nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Jednak w sąsiedztwie 70 m od budynku znajduje się toaleta publiczna w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem Urzędu wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

×
Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne
Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.