Budżet Obywatelski

Zasady zgłaszania zadańJak zgłosić zadanie:

 • Zgłoszenia zadania należy dokonać w okresie od 1 do 29 lipca 2016 r., na Formularzu zgłoszenia zadania. Jest on dostępny tutaj oraz w Sekretariacie Urzędu Miejskiego Książu Wlkp. (pokój nr 1) przy ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp., w godzinach pracy Urzędu.
 • Zgłoszone zadanie musi być poparte przez co najmniej 15 osób stale zamieszkałych na terenie Gminy Książ Wlkp., podpisanych na Liście mieszkańców Gminy Książ Wlkp. popierających zgłoszone zadanie, które w dacie rozpoczęcia konsultacji, ukończyły 18 lat. Wzór Listy mieszkańców popierających zgłoszone zadanie znajdziecie Państwo tutaj.
 • Wypełniony Formularz zgłoszenia zadania wraz z Listą mieszkańców Gminy Książ Wlkp. popierających zgłoszone zadanie, należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.za pomocą przesyłki listowej skierowanej na adres: Urząd Miejski w Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp. z dopiskiem Budżet Obywatelski Gminy Książ Wlkp. na rok 2017, lub złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. (pokój nr 1) przy ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp., w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lipca 2016 r., w godzinach pracy Urzędu.

Warunki, jakie musi spełnić wnioskodawca:

 • być osobą stale zamieszkał na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • w dacie rozpoczęcia konsultacji, tj. 1 czerwca 2016 r., mieć ukończone 18 lat
 • mieć pomysł na zadanie
 • zebrać listę z podpisami 15 osób
 • przygotować wstępny kosztorys zadania (przykładowe orientacyjne koszty przedsięwzięć dostępne są tutaj)
 • złożyć Formularz zgłoszenia zadania

Warunki, jakie musi spełnić zadanie:

 • mieścić się w katalogu zadań własnych gminy, o którym mowa w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa
 • być zgodne z obowiązującymi w Gminie Książ Wlkp. dokumentami strategicznymi
 • pod względem uwarunkowań technicznych i przyrodniczych być możliwym do realizacji
 • szacunkowy koszt zadania nie może przekroczyć puli środków finansowych przewidywanych na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. w 2017 roku
 • być możliwym do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego, którego dotyczą konsultacje
 • obejmować całość realizacji zadania – od projektu po wykonawstwo
 • spełniać wymogi celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych, w szczególności dotyczące przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji
 • być możliwym do realizacji na terenie stanowiącym własność Gminy Książ Wlkp., nieobciążonym prawem osób trzecich
 • dotyczyć miejsc lub wydarzeń dostępnych dla wszystkich mieszkańców Gminy Książ Wlkp.

Termin składania Formularzy

od 1 do 29 lipca 2016 r.

Jakie zadania można zgłaszać?

Zadania mogą dotyczyć wielu sfer: sportu, rekreacji, edukacji, zdrowia, kultury, komunikacji, ochrony środowiska, zieleni miejskiej i wielu innych.

Mogą mieć zarówno charakter inwestycyjny, np.: budowa placu zabaw, chodnika, czy latarni, jak również być całkowicie niezwiązanymi z inwestycjami, np.: organizacja koncertów, spotkań autorskich.

Wybrane w głosowaniu mieszkańców zadania zostaną wpisane do budżetu Gminy Książ Wlkp. i po podjęciu przez Radę Miejską uchwały budżetowej na 2017 rok, przekazane do realizacji.