Współpraca krajowa i zagraniczna

Współpraca międzygminna

Gmina Książ Wlkp. dla realizacji niektórych zadań ustawowych nawiązała i utrzymuje współpracę z innymi gminami w ramach porozumień, stowarzyszeń bądź związków. Współpraca międzygminna realizowana jest poprzez przynależność do:

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski jest jedną z największych regionalnych organizacji jednostek samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej. Działa od 1991 roku i obecnie skupia 115 gmin i 15 powiatów z terenu Wielkopolski. Członkami Stowarzyszenia są tak znaczne ośrodki miejskie jak Poznań, Kalisz, Piła, Leszno i Ostrów Wielkopolski oraz kilkadziesiąt gmin miejsko wiejskich oraz typowo rolniczych. Stowarzyszenie działa na rzecz integracji poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego i stanowi forum wymiany doświadczeń i inicjatyw skierowanych na rozwój Wielkopolski.
Więcej o SGiPW na stronie: www.sgipw.wlkp.pl

Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu - stowarzyszenia, które zajmuje się szkoleniem kadr pracowniczych jednostek organizacyjnych gminy oraz realizacją procesu informatyzacji administracji samorządowej.
Więcej o WOKiSS na stronie: www.wokiss.pl

Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego – stowarzyszenia gmin i powiatu śremskiego realizującego działania w zakresie promocji gmin oraz rozwoju małej przedsiębiorczości.
Więcej o Unii na stronie: www.unia.srem.com.pl

Porozumienia Międzygminnego zawartego z gminami Śrem, Książ Wlkp., Brodnica i Dolsk w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju.

Lider Zielonej Wielkopolski – stowarzyszenie 9 gmin tj: Dominowo, Jaraczewo, Jarocin, Książ Wielkopolski, Krzykosy, Kórnik, Śrem, Środa Wielkopolski, Zaniemyśl, powołane do istnienia w 2007r. Jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Stowarzyszenie ma na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Środa Wlkp.

Współpraca partnerska z Francją

Gmina Książ prowadzi współpracę z Kantonem Gmin La Guerche de Bretagne we Francji od 1993 roku. Dwukrotnie podpisano „Traktat Bliźniaczego Partnerstwa” między miastem Książ Wlkp. i gminami La Guerche de Bretagne Eance Moulins Mousse et Visseiche Kantonu La Guerche de Bretagne.

Raz 29.04.1998r. w Książu Wlkp. w dniu 150 rocznicy „Wiosny Ludów”, drugi raz w La Guerche w dniu 14.07.1999r. w dniu święta Francji zwanym „Dniem Przyjaźni”.

Obydwie gminy potwierdziły swoją wolę działania na rzecz pokoju, przyjaźni i wzajemnego zrozumienia.

Przyjęto zobowiązania:

  • utrzymywać stałe kontakty między gminami,
  • ułatwiać rozwój wymiany między mieszkańcami a szczególnie młodzieży,
  • podejmować działania zmierzające do jak najlepszego poznania zwyczajów i obyczajów partnerskiego miasta, aby przyczynić się w miarę możliwości do sukcesu w Unii Europejskiej
Do upamiętnienia tych dat posadzono drzewka:
  • klon z Francji przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Książu,
  • wierzbę z Polski w la Guerche de Bretagne

W La Guerche i w Książu przy wjeździe do miasta umieszczone są tablice informujące o partnerstwie miast. W Książu tablice zostały odsłonięte w dniu 14.08.2001r. przez młodzież z La Guerche i Książa.

Z inicjatywy młodzieży powstało w Książu Stowarzyszenie Polsko - Francuskie FEST NOZ. Siedzibę Stowarzyszenia otwarto w dniu 27 kwietnia 2002r. Mieści się ona w Centrum Kultury. Z Organizowane są wystawy zdjęć pamiątkowych od początku nawiązania kontaktów. Co miesiąc młodzież organizuje spotkania rodzin, poświęconych Francji i jej kulturze.