Aktualności

21.07.2017

Informacja w sprawie wprowadzenia zmian w nazwach ulic w Książu Wlkp.

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informuję, że w dniu 21 lipca 2017 r. weszła w życie Uchwała Nr XXXIII/233/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic na terenie Gminy Książ Wlkp. w miejscowości Książ Wlkp. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 4933) 

Uchwała została podjęta w związku z przyjętą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz.744).

Powyższą uchwałą dokonano zmian w nazwach ulic:

 • 22 Lipca na ulicę o nazwie Zaciszna;
 • 23 Stycznia na ulicę o nazwie ks. abp. Antoniego Baraniaka;
 • Janka Krasickiego na ulicę o nazwie Ignacego Krasickiego.

Zmiana nazwy ulicy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową, a to oznacza, że nie ma potrzeby wymiany dokumentów, np. dowodu rejestracyjnego pojazdu czy prawa jazdy. Nie ma też obowiązku wymiany dowodu osobistego, o ile nie upływa termin jego ważności. Zmiana adresu z związku ze zmianą nazwy ulicy dokonana będzie z urzędu.

 Zmianę adresu należy natomiast zgłosić:

 • w Urzędzie Skarbowym - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zgłaszają zmianę przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym, np. przy składaniu zeznania podatkowego za rok 2017 podając nową nazwę ulicy. Można także wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP 3;
 • w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych - osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych na formularzu lub w dowolnej formie pisemnej do ZUS;
 • dostawcy energii elektrycznej - osoby będące klientami np. ENEA, powinny zmianę danych adresowych dokonać na wniosek;
 • w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania zmiany, do ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Śremie;
 • niezwłocznie w sądzie prowadzącym księgę wieczystą;
 • w terminie 14 dni, wpis do ewidencji działalności gospodarczej – osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do zgłoszenia zmiany wpisu w CEIDG i podania nowego adresu; informacji w tej sprawie udziela P. Małgorzata Zakrzewska, Podinspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i działalności gospodarczej, nr tel. 61 2822089;
 • wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy m.in. spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek z o.o., spółek akcyjnych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji oraz innych organizacji społecznych i zawodowych - nie dotyczy spółek cywilnych) – zachodzi potrzeba zgłoszenia zmiany; informacji w tej sprawie udziela Centralna Informacja KRS Oddział przy SR Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu;
 • bez zbędnej zwłoki instytucjom takim jak m. in. banki, zakłady pracy, fundusze emerytalne, instytucje ubezpieczeniowe, dostawcy energii elektrycznej, wody  i gazu, operatorzy telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostawcy internetu, telewizji kablowej itp.;
 • inne dokumenty, w tym umowy, deklaracje, zgłoszenia, wypisy itp., w których wskazano dane adresowe – zachodzi potrzeba zgłoszenia zmiany; informacji w tej sprawie udzielają jednostki, instytucje bądź firmy, których dotyczą.

W związku z wprowadzoną zmianą nazw  ulic, numeracja porządkowa nieruchomości nie ulega zmianie. Na właścicielu nieruchomości natomiast ciąży obowiązek zmiany nazwy ulicy na tabliczce z numerem porządkowym budynku w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały. 

Warto w tym miejscu również dodać, że wprowadzone zmiany, przyjęte zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, poprzedzone były konsultacjami wśród mieszkańców ulic. Zostały zatem spełnione wszystkie konieczne przesłanki do podjęcia przedmiotowej uchwały.

Informujemy również, iż Burmistrz Książa Wlkp. wystosował pisemne powiadomienia o zmianie nazw ulic do instytucji takich jak: Komenda Powiatowa Policji, Pogotowie Ratunkowe, Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Urząd Pocztowy w Książu. Poinformowano także  o zmianie nazw ulic  Urząd Statystyczny w Kościanie oraz Starostwo Powiatowe w Śremie.

Ponadto osoby zainteresowane mogą wystąpić z wnioskiem, do tutejszego Urzędu o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu. Takowy dokument, ułatwi mieszkańcom aktualizację danych przed urzędami i instytucjami.