Aktualności

13.02.2017

Usuwanie osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków

Przypominamy, iż właściciele nieruchomości, na których zlokalizowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków, zobowiązani są do pozbywania się osadów z oczyszczalni, z częstotliwością określoną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz na 2 lata. Usługi na terenie Gminy Książ Wlkp. w zakresie usuwania osadu świadczy Firma EKO-DBAJ Sp. z o. o. z siedzibą w Cielczy ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin.

10.02.2017

Konsultacje społeczne w sprawie projektu
„Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5

Na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.) oraz art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w chronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że przystąpił do opracowania Projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P.

10.02.2017

Samoobrona kobiet – II edycja

W ramach cyklu szkoleń z samoobrony, ruszają zapisy do II edycji ogólnopolskich i bezpłatnych szkoleń kobiet z technik samoobrony, które rozpoczną się we wrześniu 2017 r.

09.02.2017

Prace nad wdrożeniem reformy systemu edukacji
w Gminie Książ Wlkp.

W Gminie Książ Wlkp., w związku z reformą systemu edukacji, trwają obecnie intensywne prace przygotowawcze do wdrożenia jej - z dniem 1 września 2017 r. - w życie. Tutejszy samorząd postawił sobie za cel taką realizację zadań nałożonych przepisami prawa (ustawą – Prawo oświatowe oraz ustawą - Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe), aby reforma przebiegła w sposób, który w najwyższym stopniu uwzględni potrzeby ucznia, rodzica i nauczyciela.

08.02.2017

Informator gminny- kolejny numer już dostępny!

Urząd Miejski w Książu Wlkp. uprzejmie informuje, iż ukazał się kolejny, czwarty numer bezpłatnego Informatora Gminy Książ Wlkp., który w ostatnich dniach został dostarczony do Państwa domostw.

06.02.2017

Dotacja celowa na wymianę systemu ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ogrzewania

Informujemy, iż od tego roku istnieje możliwość uzyskania dotacji celowej na wymianę systemu ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródło. Dotacje mogą otrzymać m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy.