Aktualności

22.02.2017

Dofinansowania dla osób fizycznych z WFOŚiGW
na termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych „TERMO – 2017”

 1. Prace termomodernizacyjne w budynkach jednorodzinnych wybudowanych przed rokiem 1999, tj. przed datą wejścia w życie Ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. 1998 nr 162, poz. 1121), w tym:

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w marcu br. planuje ogłosić nabór dla osób fizycznych na realizację zadania związanego z termomodernizacją budynków mieszkalnych jednorodzinnych TERMO-2017.

  1. ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów, stropodachów, podłóg na gruncie, stropów nad/pod nieogrzewanymi pomieszczeniami,
  2. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, bram garażowych.
  Zakres rzeczowy przedsięwzięcia musi wynikać z audytu energetycznego budynku, wykonanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U.2009 nr 43 poz. 346 ze zm.) i zagwarantować minimalną oszczędność energii dla termomodernizowanego budynku na poziomie:
  • co najmniej 15% - w budynkach, w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego,
  • co najmniej 25% - w pozostałych budynkach.
 2. Jeśli wynika to z opracowanego audytu energetycznego, uzupełnieniem ww. prac może być modernizacja/ wymiana źródła ciepła wraz z ewentualną modernizacją/ wymianą instalacji c.o. i c.w.u., obejmująca zakup i montaż:
  • kotłów olejowych,,/li>
  • kotłów gazowych,
  • kotłów gazowo-olejowych,
  • ogrzewania elektrycznego,
  • wymiennika ciepła,
  • kotłów na paliwa stałe,
  przy czym, w przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi - muszą one spełniać następujące warunki:
  • posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze - Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą,
  • spełniać wymagania klasy 5.
 3. Elementem uzupełniającym ww. prace może być również zakup i montaż mikroinstalacji (o mocy do 40 kW) w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE - systemy zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną), w tym:
  1. systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła,
  2. systemów fotowoltaicznych,
  3. kolektorów słonecznych.
 4. Dofinansowanie w formie pożyczki z możliwością umorzenia do 30%.
 5. Planowany termin naboru wniosków : 13.03.2017 r. – 31.03.2017 r.
 6. Informacje o naborze wniosków: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań.

Więcej szczegółów w załączniku poniżej: