Aktualności

31.12.2018

Wygaszenie użytkowania wieczystego

W związku ze zmianą przepisów mającą na celu likwidację użytkowania wieczystego ustanowionego na gruntach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości od 1 stycznia 2019 r.

  1. Zasady przekształcenia reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716).
  2. Przekształcenie następuje z mocy prawa w dniu 1 stycznia 2019 r. i dotyczy gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.
  3. Podstawą wpisu prawa własności w księdze wieczystej będzie zaświadczenie wydane przez właściwy organ. Dla gruntów będących własnością Gminy Książ Wlkp. zaświadczenie wyda Burmistrz Książ Wlkp., natomiast dla gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa - Starosta Śremski.
  4. Zaświadczenie zostanie przesłane do dotychczasowego użytkownika wieczystego na adres wskazany w Ewidencji Gruntów i Budynków prowadzonej przez Starostę Śremskiego oraz do Sądu Rejonowego w Śremie – Wydział Ksiąg Wieczystych.
  5. Zaświadczenie zostanie wydane z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od daty przekształcenia. Na wniosek właściciela zaświadczenie wydane będzie nie później niż w terminie 4 miesięcy od daty otrzymania wniosku.
  6. W zaświadczeniu znajdą się informacje dotyczące obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej. Wysokość opłaty jest równa wysokości ostatniej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i będzie wnoszona przez 20 lat licząc od dnia przekształcenia.
  7. W czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty właściciel może pisemnie zgłosić organowi zamiar jednorazowego wniesienia opłaty.
  8. Opłatę należną za rok 2019 wnosi się do dnia 29 lutego 2020 r.
  9. Zaświadczenie będzie stanowiło podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości.
  10. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp., pok. nr 11 lub pod nr telefonu 612822001 wew. 32.