Aktualności

22.01.2019

V Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zwołuję V Sesję Rady Miejskiej w Książu Wlkp., która odbędzie się w dniu 28 stycznia 2019 roku o godz. 16:00 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2019-2028.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp. na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Książ Wlkp.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. oraz ustalenia jej składu osobowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. na 2019 rok.  
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu w Książu Wlkp.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Sławomir Przybylski