Aktualności

02.01.2018

Inicjatywa lokalna- nabór wniosków!

Inicjatywa lokalna to jedna z form współpracy jednostki samorządu terytorialnego z mieszkańcami, której głównym celem jest wspólne realizowanie zadania publicznego. Z inicjatywą lokalną mogą wystąpić zarówno sami mieszkańcy, jak i działające w ich imieniu organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Osoby zainteresowane tego typu formą współpracy mogą składać w tut. Urzędzie wnioski w terminie do 30 stycznia 2018r. Zachęcamy zatem Mieszkańców naszej Gminy do zaangażowania się i aktywnego działania na rzecz społeczności lokalnej w ramach tzw. inicjatywy lokalnej.

Szczegółowe informacje, w tym zasady oraz tryb postępowania w przedmiocie inicjatywy lokalnej, znajdą Państwo w uchwale Nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego Gminy Książ Wlkp. w ramach inicjatywy lokalnej oraz w uchwale zmieniającej Nr XXV/167/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2016 r. Informacje oraz druki dostępne są także w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. pok. nr 3 lub pod numerem tel. 061 282 20 01 wew. 40. Osoba do kontaktu: Inspektor, Agata Weiss – Nowak