Aktualności

21.03.2019

Mieszkańcy z prawem inicjatywy uchwałodawczej

Ubiegłoroczna  zmiana do ustawy o samorządzie gminnym sprawiła, że od początku nowej kadencji, nie tylko organy samorządowe, ale także grupa mieszkańców posiadających czynne prawa wyborcze, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Aby projekt uchwały stał się przedmiotem obrad Rady, inicjatywę musi poprzeć określona liczba mieszkańców. W przypadku Gminy Książ Wlkp. jest to grupa co najmniej 200 osób.

Chcąc wystąpić z wnioskiem obywatelskim, mieszkańcy tworzą komitet inicjatywy uchwałodawczej. Organ ten składa do Przewodniczącego Rady odpowiednie zgłoszenie, do którego dołącza projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz listą mieszkańców popierających inicjatywę. Złożony projekt zostaje wpisany do porządku obrad najbliższej sesji Rady, nie później jednak niż po upływie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia inicjatywy.

Szczegółowe informacje na temat zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, tworzenia komitetów inicjatywnych, promocji przygotowanej uchwały, a także formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać zgłoszone przez mieszkańców projekty, znajdą Państwo w uchwale Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2018 r., ogłoszonej
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w lutym br., a dostępnej pod linkiem:

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/1676/akt.pdf