Aktualności

02.08.2019

Stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020

Uprzejmie informujemy, iż w terminie od 15 sierpnia do 15 września br. można składać Wnioski
o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę
w rodzinie, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku znajdą Państwo w załącznikach poniżej.