Aktualności

27.06.2018

1 lipca rusza program „DOBRY START”

Ustanowiony przez rząd program „DOBRY START” to świadczenie, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde uczące się w szkole dziecko. Po raz pierwszy pieniążki trafią do rodzin jeszcze w tym roku.

 

DLA KOGO WSPARCIE?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na uczące się w szkole dzieci, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Uczące się w szkole dzieci niepełnosprawne otrzymają je do ukończenia 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie, niezależnie od posiadanego dochodu.

JAK DOSTAĆ ŚWIADCZENIE "DOBRY START"?

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej  lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń)  właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie). Warto zauważyć, że gmina będzie wykorzystywać rozwiązania organizacyjne i teleinformatyczne, którymi posługuje się przy realizacji świadczenia wychowawczego 500+.

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną,   a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

KIEDY RODZINA OTRZYMA POMOC?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia  nie później niż do 30 września.

UPROSZCZONA PROCEDURA

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń

Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Źródło: https://www.mpips.gov.pl