Aktualności

12.04.2018

Dodatkowe środki na inwestycje

Za sprawą między innymi wolnych środków jako nadwyżki funduszy pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy za 2017 rok, tegoroczny ogólny poziom wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 3 197 129,14 zł.

Znaczna jej część, bo ponad 2/3 wysokości została w zmianach do uchwały budżetowej podjętej na ostatniej, marcowej sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp., przeznaczona na gminne inwestycje drogowe. Tym samym ksiąscy Radni zaakceptowali propozycję Burmistrza Książa Wlkp. o zabezpieczenie wolnych środków, m.in. na przebudowę dróg gminnych w:

 1. Łężku, odcinek ok. 160m za 230 000,00 zł;
 2. Konarzycach,  pół kilometra ul. Akacjowej za 250 000,00 zł;
 3. Książu Wlkp., 70m ul. Łąkowej wraz z dodatkowymi miejscami postojowymi za 300 000,00 zł;
 4. Książu Wlkp. - 240m  ul. gen. J. Wybickiego oraz 120m na wnęki znajdujące się na ul. ks. abp. A. Baraniaka za 803 000,00 zł;
 5. Świączyniu, odcinek blisko 900m za 500 000,00 zł;
 6. Zaborowie – dołożono do już zaplanowanej inwestycji kwotę 130 000,00 zł.

Jeśli do wymienionych wyżej inwestycji drogowych dołoży się rekompensatę 8000,00zł na naprawę uszkodzonej przez Geofizykę Toruń drogi w Łężku, Zaborowie i Zaworach, to w sumie dodatkowo na gminne drogi, zabezpieczono kwotę 2 221 000,00 zł.

Warto w tym miejscu dodać, że przyjęte do uchwały wysokości poszczególnych drogowych inwestycji to szacunkowe wartości wymienionych pozycji. Każdorazowo wymagane jest bowiem wykonanie projektu wraz z kosztorysem odpowiadającym przedmiarowi robót. Ten natomiast przy każdej drogowej inwestycji wygląda inaczej, a jego ostateczny kształt zależy od wielu parametrów, m.in. od tego, czy realizując przedmiotowe zadanie koniecznym będzie odwodnienie terenu, pobudowanie chodników, wytyczenie miejsc parkingowych, wjazdów, a także od tego, z jakiego materiału droga ma zostać wykonana.  Ponadto o tym, jaki ostatecznie będzie koszt każdej z zaplanowanych inwestycji oraz czy wystarczy środków na jej realizację, pokażą przeprowadzane kolejno postępowanie przetargowe.

Pozostałą część wolnych środków zabezpieczono m.in. na:

 1. podziały, zakupy gruntów pod drogi – 80 000,00 zł;
 2. promocję gminy związaną z lokalnymi obchodami roku jubileuszowego – 20 000,00 zł;
 3. realizację projektu Skarbnica wiedzy w Książu Wlkp.265 200,95 zł, w tym środki niewykorzystane w 2017r. oraz na zwiększenie wynagrodzeń dla n-li;
 4. realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 67 300,81 zł jako wydatki niezrealizowane w 2017 r.;
 5. dotację dla żłobków, klubów dziecięcych i podmiotów prowadzących dziennego opiekuna – 40 000,00 zł;
 6. zagospodarowanie odpadów komunalnych – 81 004,38 zł jako wydatki niezrealizowane w 2017 r.;
 7. zakup energii elektrycznej przeznaczonej na oświetlenie ulic, placów, dróg oraz na wymianę opraw na ledowe w Książu Wlkp. przy ul. Ogrodowej i Stacha Wichury, a także na budowę oświetlenia drogowego we Włościejewkach w wysokości 235 000,00 zł,
 8. pokrycie różnicy zmniejszonej subwencji oświatowej - 279 275,00 zł,
 9. dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji -  15 000,00 zł.

Powyższe wartości pokazują, że możliwe jest zrealizowanie w tym roku znacznie więcej zadań, aniżeli wynikało to z przyjętego w grudniu ubiegłego roku gminnego budżetu na 2018 rok. Teraz pozostaje mieć jedynie nadzieję, że wszystkie przyjęte do realizacji przedsięwzięcia, uda się pozytywnie i ku zadowoleniu mieszkańców, przeprowadzić.