Archiwum

20.11.2015

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 26.11.2015 roku o godz. 16:00 w sali
nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.


o d b ę d z i e s i ę
XIV S e s j a R a d y M i e j s k i e j

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XII sesji Rady Miejskiej z dnia 26 października oraz z XIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 12 listopada 2015 r.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Książ Wlkp. w miejscowości Zakrzewice.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 11. Podjęcie chwały zmieniającą uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2016.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki gruntu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie aneksu nr 9 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą na terenie gminy Książ Wlkp. w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., dla usług realizowanych przez Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016r. na terenie Gminy Książ Wlkp. z sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 20. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Sławomir Przybylski