Aktualności

01.06.2017

Mały grant w Gminie Książ Wlkp. – zaproszenie do składania ofert

Burmistrz Książa Wlkp. informuje, iż w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2017 r. zaplanowano środki finansowe w ramach tzw. małego grantu. Po raz pierwszy, zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), mogą starać się o uzyskanie środków finansowych z budżetu Gminy, w trybie pozakonkursowym.

Warunkiem koniecznym do uzyskania małego grantu jest złożenie oferty realizacji zadania publicznego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570). Do oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. rozporządzenia, należy załączyć:

1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;

2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).

Charakterystyka projektu składanego w ramach tzw. małego grantu:

  • wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy Książ Wlkp. w ramach małego grantu to 2000,00 zł,
  • termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni,
  • zadanie może być powierzeniem lub wsparciem – decyduje o tym oferent,
  • termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego),
  • w danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy Książ Wlkp. dla danej organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w trybie tzw. małych grantów nie może przekroczyć 20 000 złotych.

Oferty, które wpłyną na realizację zadania w ramach małych grantów będą publikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp., stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. O przyznaniu środków w ramach małych grantów decyduje Burmistrz Książa Wlkp., biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

Wzór oferty oraz sprawozdania znajdą Państwo w załączniku, natomiast dodatkowe informacje dotyczące małych grantów - pod adresem: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1911827.html