Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Poniedziałek, 20 września 2021

Uchwały

Rejestr zmian dla informacji: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 13.11.2018 10:51:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwałą nr L/339/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2018- 2024
 • Dodano załącznik: Uchwałą nr L/340/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok
 • Dodano załącznik: Uchwałą nr L/341/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2019 roku
 • Dodano załącznik: Uchwała nr L/342/2018 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr L/343/2018 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 05.10.2018 13:59:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLIX/333/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2018- 2024
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLIX/335/2018 w sprawie Statutu Gminy Książ Wielkopolski
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLIX/336/2018 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Książ Wlkp. na wykonanie prac konserwatorskich restauratorskich i robót budowlanych
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLIX/334/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok
 • Dodano załącznik: Deklaracja nr XLVIII/1/ 2018 w sprawie 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLIX/338/2018 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLIX/337/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy tych samych części nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Książ Wlkp.
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Oświadczenie XXX/1/2017 wyrażające poparcie dla Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie wystosowania apelu do Ministra Środowiska o negatywne zaopiniowanie postanowień przedłożonego PGO" na "Oświadczenie nr XXX/1/2017 wyrażające poparcie dla Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie wystosowania apelu do Ministra Środowiska o negatywne zaopiniowanie postanowień przedłożonego PGO"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Oświadczenie XXXI/2/2017 w sprawie przyjęcia Karty Samorządności" na "Oświadczenie nr XXXI/2/2017 w sprawie przyjęcia Karty Samorządności"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 23.07.2018 15:36:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLVII/332/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 09.07.2018 12:13:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLVI/329/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLVI/321/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLVI/331/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLVI/325/2018 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów przyznaną każdemu kryterium
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLVI/327/2018 w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. w majątek trwały
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLVI/324/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz usytowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLVI/328/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu niezabudowanego stanowiących własnosć Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLVI/326/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLVI/330/2018 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie okręgów wyborczych powiatu, ustalenia ich numerów i granic
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLVI/322/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Książ Wlkp. za rok 2017
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLVI/323/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Książa Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 08.06.2018 08:29:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLV/319/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu korzystania ze stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. terenów rekreacyjnych w Jarosławkach
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLV/320/2018 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLV/318/2018 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Książ Wlkp. na wykonanie prac konserwatorskich
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLV/317/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Książu Wlkp. w rejonie ul. Gogolewskiej i ul. Ogrodowej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLV/315/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2018- 2024
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLV/316/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 14.05.2018 13:31:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Uchwała nr XLIII/314/2018 w sprawie upamiętnienia 170. rocznicy bitwy o Książ 1848 r. w jubileuszowym roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości" na "Uchwała nr XLIV/314/2018 w sprawie upamiętnienia 170. rocznicy bitwy o Książ 1848 r. w jubileuszowym roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 07.05.2018 08:59:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLIII/313/2018 w sprawie podziału Gminy Książ Wlkp. na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLIII/314/2018 w sprawie upamiętnienia 170. rocznicy bitwy o Książ 1848 r. w jubileuszowym roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 03.04.2018 10:55:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLII/312/2018 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Książ Wlkp. na rok 2018
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLII/305/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2018- 2024
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLII/308/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Książ Wlkp. w ramach inicjatywy lokalnej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLII/310/2018 w sprawie podziału Gminy Książ Wlkp. na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLII/306/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLII/309/2018 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Książu Wlkp. oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLII/311/2018 w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Książ Wlkp. za 2017 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLII/307/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Książ Wlkp. za rok 2017

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 19.03.2018 08:53:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLI/303/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLI/302/2018 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLI/298/2018 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XXXVIII/280/2017
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLI/301/2018 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLI/304/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLI/299/2018 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLI/300/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 05.02.2018 13:29:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XL/293/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XL/296/2018 w sprawie zasad udzielenia, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XL/294/2018 w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XL/292/2018 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr XXXVIII/281/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 grudnia 2017 roku
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XL/295/2018 w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. w majątek trwały
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XL/297/2018 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 22.01.2018 10:08:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIX/286/2017 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. na 2018 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIX/284/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIX/288/2017 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Chwałkowo Kościelne
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIX/291/2017 w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej w Gminie Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIX/287/2017 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIX/289/2017 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Gogolewo
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIX/285/2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIX/290/2017 w sprawie przyjęcia sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kołacin

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 15.01.2018 13:28:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVIII/280/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVIII/281/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2018-2024
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVIII/283/2017 w sprawie pozostawienia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach bez rozpoznania
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVIII/282/2017 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVIII/279/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017- 2024

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 11.12.2017 10:06:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII/271/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Książ Wlkp. na stałe okręgi wyborcze
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII/276/2017 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII/277/2017 w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. w majątek trwały
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII/274/2017 w sprawie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie gminy Książ Wlkp. w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., dla usług realizowanych przez Śremskie Wodociągi Sp. z o. o.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII/275/2017 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII/278/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII/270/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII/273/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. na terenie Gminy Książ Wlkp. z sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII/272/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Książ Wlkp. na stałe obwody głosowania

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 09.11.2017 13:05:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVI/260/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Kiełczynek, na południe od drogi wojewódzkiej nr 436
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVI/265/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVI/264/2017 w sprawie opłaty od posiadania psów
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVI/262/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVI/268/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVI/267/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVI/269/2017 w sprawie zgłoszenia sołectwa Brzóstownia do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVI/257/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017- 2024
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVI/266/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVI/259/2017 w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVI/263/2017 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2018
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVI/261/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Książu Wlkp. w rejonie ul. Gogolewskiej i ul. Ogrodowej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVI/258/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 04.10.2017 07:24:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXV/253/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnozachodniej części miasta Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXV/256/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXV/252/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXV/255/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXV/254/2017 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Książ Wlkp. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXV/251/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację przedsięwzięcia
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXV/250/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 22.09.2017 12:18:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/17/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Książu Wlkp., w rejonie ul. Wiosny Ludów, obręb geodezyjny Książ Wlkp. oraz terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kiełczynek.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 14.09.2017 14:07:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIV/249/2017 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Zaborowo
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIV/246/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własnosć Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIV/247/2017 w sprawie przyjecia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ługi
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIV/244/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIV/245/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy tych samych nieruchomości gruntowych
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIV/248/2017 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Włościejewki

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 05.07.2017 08:34:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII/229/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII/241/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII/238/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII/242/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola w Książu Wielkopolskim
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII/235/2017 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Książ Wielkopolski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII/228/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017- 2024
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII/237/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gimnazjum im. Dr. M. Krybusa w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII/236/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII/230/2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Książ Wlkp. instrumentem płatniczym
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII/232/2017 w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. w majątek trwały
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII/240/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII/239/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII/231/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w centrum miasta Książa Wlkp. oraz w obrębie geodezyjnym Radoszkowo
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII/233/2017 w sprawie zmiany nazw ulic na terenie Gminy Książ Wlkp. w miejscowości Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII/234/2017 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Książ Wlkp. na wykonanie prac konserwatorskich
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIII/243/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Książa Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 06.06.2017 09:57:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXII/227/2017 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXII/224/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXII/226/2017 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXII/222/2017 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXII/221/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXII/218/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017- 2024
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXII/225/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXII/219/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXII/220/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Książ Wlkp za 2016 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXII/223/2017 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 08.05.2017 14:05:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Uchwała nr XXX/217/2017 w sprawie opłat za korzystanie z pola biwakowego i parkingu położonych na stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. terenach rekreacyjnych w Jarosławkach" na "Uchwała nr XXXI/217/2017 w sprawie opłat za korzystanie z pola biwakowego i parkingu położonych na stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. terenach rekreacyjnych w Jarosławkach"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Uchwała nr XXX/213/2017 w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Książ Wlkp." na "Uchwała nr XXXI/213/2017 w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Książ Wlkp."
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Uchwała nr XXX/216/2017 w sprawie Regulaminu korzystania ze stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. terenów rekreacyjnych w Jarosławkach" na "Uchwała nr XXXI/216/2017 w sprawie Regulaminu korzystania ze stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. terenów rekreacyjnych w Jarosławkach"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Uchwała nr XXX/214/2017 w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom i młodzieży" na "Uchwała nr XXXI/214/2017 w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom i młodzieży"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Oświadczenie XXX-1-2017 wyrażające poparcie dla Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie wystosowania apelu do Ministra Środowiska o negatywne zaopiniowanie postanowień przedłożonego PGO" na "Oświadczenie XXX/1/2017 wyrażające poparcie dla Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie wystosowania apelu do Ministra Środowiska o negatywne zaopiniowanie postanowień przedłożonego PGO"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Uchwała nr XXX/212/2017 w sprawie wprowadzenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Książ Wlkp. dla samorządowego zakładu budżetowego środków finansowych" na "Uchwała nr XXXI/212/2017 w sprawie wprowadzenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Książ Wlkp. dla samorządowego zakładu budżetowego środków finansowych"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Oświadczenie XXX-2-2017 w sprawie przyjęcia Karty Samorządności" na "Oświadczenie XXXI/2/2017 w sprawie przyjęcia Karty Samorządności"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Uchwała nr XXX/211/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok" na "Uchwała nr XXXI/211/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Uchwała nr XXX/210/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne" na "Uchwała nr XXXI/210/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Uchwała nr XXX/215/2017 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Książ Wlkp. na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu nowych proekologicznych urządzeń grzewczych" na "Uchwała nr XXXI/215/2017 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Książ Wlkp. na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu nowych proekologicznych urządzeń grzewczych"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 05.05.2017 14:23:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/217/2017 w sprawie opłat za korzystanie z pola biwakowego i parkingu położonych na stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. terenach rekreacyjnych w Jarosławkach
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/213/2017 w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/216/2017 w sprawie Regulaminu korzystania ze stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. terenów rekreacyjnych w Jarosławkach
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/214/2017 w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom i młodzieży
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/212/2017 w sprawie wprowadzenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Książ Wlkp. dla samorządowego zakładu budżetowego środków finansowych
 • Dodano załącznik: Oświadczenie XXX-2-2017 w sprawie przyjęcia Karty Samorządności
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/211/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/210/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/215/2017 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Książ Wlkp. na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu nowych proekologicznych urządzeń grzewczych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 04.04.2017 14:02:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/199/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017- 2024
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/209/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/208/2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów przyznaną każdemu kryterium, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/207/2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów przyznaną każdemu kryterium, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/200/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/206/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
 • Dodano załącznik: Oświadczenie XXX-1-2017 wyrażające poparcie dla Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie wystosowania apelu do Ministra Środowiska o negatywne zaopiniowanie postanowień przedłożonego PGO
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/202/2017 w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. w majątek trwały
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/203/2017 w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. w majątek trwały
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/204/2017 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książ Wlkp. w 2017 roku
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/201/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Książ Wlkp. za rok 2016
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/205/2017 w sprawie aneksu nr 10 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 27.02.2017 08:30:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX/198/2017 w sprawie udzielania Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania inwestycje
 • Usunięto załącznik: Uchwała nr XXIX/198/2017 w sprawie udzielania Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania inwestycje

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 22.02.2017 13:58:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX/195/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowo-wschodniej części miasta Książ Wlkp. oraz w obrębie geodezyjnym Radoszkowo
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX/197/2017 w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Książ Wielkopolski"
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX/196/2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej na terenie Gminy Książ Wlkp. dla usług realizowanych przez Śremskie Wodociągi Sp. z o. o.
 • Usunięto załącznik: Uchwała nr XXIX/195/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowo-wschodniej części miasta Książ Wlkp. oraz w obrębie geodezyjnym Radoszkowo

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 15.02.2017 14:06:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX/194/2017 w sprawie przystąpienia do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX/191/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX/195/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowo-wschodniej części miasta Książ Wlkp. oraz w obrębie geodezyjnym Radoszkowo
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX/192/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Książ Wlkp., a Gminą Dolsk
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX/190/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX/198/2017 w sprawie udzielania Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania inwestycje
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX/193/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Śrem przez Gminę Książ Wlkp. realizacji zadania publicznego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 02.01.2017 14:55:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVIII/187/2016 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Książ Wlkp. na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVIII/188/2016 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVIII/186/2016 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVIII/185/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVIII/189/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Książa Wlkp

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 21.12.2016 08:50:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVII/181/2016 w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVII/178/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017– 2024
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVII/183/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVII/179/2016 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVII/184/2016 w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVII/182/2016 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVII/180/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 09.12.2016 11:56:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI/168/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016– 2022

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 25.11.2016 10:44:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI/177/2016 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI/169/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI/176/2016 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI/170/2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI/175/2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI/174/2016 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI/173/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu użytkowego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, znajdującego się w budynku mieszkalno – usługowym w miejscowości Mchy 14
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI/172/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy tych samych części nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Włościejewice
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI/171/2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 22.11.2016 13:57:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXV/165/2016 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXV/164/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXV/167/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Książ Wlkp. w ramach inicjatywy lokalnej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXV/166/2016 w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXV/163/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 07.10.2016 10:30:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Apel nr XXIII/2/2016 w sprawie nieprzenoszenia karetki Pogotowia Ratunkowego z Książa Wlkp. do Śremu
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIV/160/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIV/159/2014 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016– 2022
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIV/161/2016 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIV/162/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 02.09.2016 08:21:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII/155/2016 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Chrząstowo
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII/150/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII/157/2016 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Sroczewo
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII/154/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII/158/2016 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Włościejewice
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII/156/2016 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Mchy
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII/151/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy tej samej części nieruchomości gruntowej
 • Dodano załącznik: Apel nr XXIII/1/2016 w sprawie niedopuszczenia do budowy fermy norek amerykańskich w gminie Jaraczewo w miejscowości Niedźwiady
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII/153/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własnosć Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII/152/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 04.07.2016 09:26:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/144/2016 w sprawie zmiany Statutu Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/143/2016 uchylająca uchwałę Nr XXV/214/97 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 lutego 1998 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/140/2016 w sprawie współdziałania z Gminą Śrem w zakresie gminnych przewozów pasażerskich
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/147/2016 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/136/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni drogi Nr 4076P w Gogolewie o długości 1100mb”
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/131/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/133/2016 w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp. oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/145/2016 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/141/2016 w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej na terenie gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/137/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/148/2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/132/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowo-wschodniej części miasta
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/138/2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Książ Wlkp., warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/149/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/146/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/135/2016 w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4086P na odcinku Chwałkowo Kościelne – Panienka”
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/134/2016 w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja drogi powiatowej Nr 4076P na odcinku Sroczewo - Zaborowo oraz drogi powiatowej Nr 4079P na odcinku Zaborowo - Kiełczynek”
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/139/2016 w sprawie aneksu nr 2 do Porozumienia z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie wspólnej realizacji z gminą Książ Wlkp. publicznego transportu zbiorowego
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/142/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własnosć Gminy Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 07.06.2016 10:51:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXI/129/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżaw tych samych części nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Jarosławki
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXI/128/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXI/126/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXI/130/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżaw tych samych części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXI/127/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Książ Wlkp. za rok 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 06.05.2016 10:48:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XX/125/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XX/124/2016 w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XX/123/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 27.04.2016 08:35:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIX/120/2016 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Książ Wlkp. na wykonanie prac konserwatorskich
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIX/121/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy tych samych nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Mchy
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIX/117/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIX/118/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Książ Wlkp. za rok 2015
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIX/119/2016 w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIX/122/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIX/116/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 29.03.2016 07:52:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVIII/111/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVIII/113/2016 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Książ Wlkp. w 2016 roku
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVIII/115/2016 w sprawie zgłoszenia sołectw: Ługi, Włościejewki i Zaborowo do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVIII/110/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVIII/114/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Książ Wlkp. zadania publicznego zarządzania przystankami komunikacyjnymi
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVIII/108/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016– 2022
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVIII/112/2016 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVIII/109/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 07.03.2016 09:51:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVII/101/2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVII/103/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowy
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVII/107/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Książ Wlkp. przez Agencję Nieruchomości Rolnych
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVII/100/2016 w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika w Mchach w ciągu drogi powiatowej Nr 4087P"
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVII/106/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Książ Wlkp. przez Agencję Nieruchomości Rolnyc.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVII/105/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVII/104/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVII/102/2016 w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Książ Wlkp.
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Uchwała nr XVI/97/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok." na "Uchwała nr XVI/97/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Uchwała nr XV/92/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok." na "Uchwała nr XV/92/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 07.01.2016 10:06:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Obwieszczenie Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie przydomowych oczyszczalni ścieków przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVI/97/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVI/98/2015 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVI/99/2015 w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. w majątek trwały

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 30.12.2015 07:59:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej gm. Książ Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XV/91/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015– 2022
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XV/96/2015 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego na terenie Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XV/95/2015 zmieniająca Uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom i młodzieży
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XV/93/2015 w sprawie wyborów uzupełniających ławnika do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. na kadencję 2016-2019
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XV/94/2015 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XV/90/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację przedsięwzięcia
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XV/88/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016– 2022
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XV/92/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 30.11.2015 14:59:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIV/85/2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą na terenie gminy Książ Wlkp. w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIV/80/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIV/77/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIV/78/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIV/83/2015 w sprawie aneksu nr 9 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIV/81/2015 w sprawie sprzedaży działki gruntu
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIV/86/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIV/82/2015 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIV/76/2015 w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Książ Wlkp. w miejscowości Zakrzewice
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIV/84/2015 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIV/87/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencje 2016-2019
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIV/79/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 16.11.2015 07:56:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIII/74/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015– 2020
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIII/73/2015 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Zaprojektowanie i budowa instalacji do usuwania piasku i skrawek”
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIII/75/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 03.11.2015 10:55:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XII/63/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowo-wschodniej części miasta Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XII/67/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XII/65/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-wschodniej części miasta Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XII/72/2015 w sprawie pozostawienia skargi na działalność Dyrektora Gimnazjum im. Doktora Maksymiliana Krybusa w Książu Wlkp. bez rozpoznania
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XII/68/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XII/64/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w centrum miasta Książa Wlkp. oraz w obrębie geodezyjnym Radoszkowo.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XII/69/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XII/71/2015 w sprawie opłaty targowej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XII/66/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015– 2020
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XII/70/2015 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 25.10.2015 22:41:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Usunięto załącznik: Uchwała nr XII/69/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 • Usunięto załącznik: Uchwała nr XII/71/2015 w sprawie opłaty targowej
 • Usunięto załącznik: Uchwała nr XII/70/2015 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2016
 • Usunięto załącznik: Uchwała nr XII/68/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
 • Usunięto załącznik: Uchwała nr XII/72/2015 w sprawie pozostawienia skargi na działalność Dyrektora Gimnazjum im. Doktora Maksymiliana Krybusa w Książu Wlkp. bez rozpoznania

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 24.10.2015 18:42:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XII/69/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XII/71/2015 w sprawie opłaty targowej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XII/70/2015 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XII/68/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XII/72/2015 w sprawie pozostawienia skargi na działalność Dyrektora Gimnazjum im. Doktora Maksymiliana Krybusa w Książu Wlkp. bez rozpoznania

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 18.09.2015 08:09:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XI/54/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XI/56/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przekazywania składników mienia gminnego oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez sołectwa.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XI/61/2015 w sprawie zgłoszenia sołectw Chrząstowo, Mchy i Sroczewo do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XI/58/2015 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Książ Wlkp. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XI/53/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kiełczynek, na północ od drogi wojewódzkiej 436.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XI/60/2015 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody pomnika przyrody drzewa z gatunku dąb szypułkowy
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XI/59/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie Gminy Książ Wlkp. w formie dotacji celowej.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XI/55/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Książ Wlkp. zadania publicznego zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XI/62/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie Jeziora Jarosławskiego – część zachodnia w gminie Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XI/57/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy tej samej części nieruchomości gruntowej, położonej w Książu Wlkp. przy ulicy Zakrzewskiej.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 06.07.2015 11:53:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr X/52/2015 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr X/45/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr X/48/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
 • Dodano załącznik: Uchwała nr X/46/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Książ Wlkp. za rok 2014
 • Dodano załącznik: Uchwała nr X/47/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr X/51/2015 w sprawie rodzajów, warunków i sposobów przyznawania nauczycielom świadczeń pomocy zdrowotnej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr X/50/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr X/44/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie Jeziora Jarosławskiego
 • Dodano załącznik: Uchwała nr X/49/2015 w sprawie zgłoszenia sołectw: Chwałkowo Kościelne, Gogolewo, Kołacin i Włościejewice do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2015 11:05:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr IX/38/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr IX/42/2015 w sprawie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie wspólnej realizacji z gminą Książ Wlkp. publicznego transportu zbiorowego
 • Dodano załącznik: Uchwała nr IX/43/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżaw tych samych części nieruchomości gruntowej , stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr IX/40/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr IX/39/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Książ Wlkp. rok 2014
 • Dodano załącznik: Uchwała nr IX/41/2015 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 30.04.2015 09:05:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr VIII/32/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VIII/34/2015 uchylająca uchwałę nr XXVIII/188/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VIII/36/2015 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VIII/37/2015 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VIII/35/2015 w sprawie pozostawienia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. bez rozpoznania.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VIII/33/2015 w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 09.04.2015 14:23:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr VII/28/2015 w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VII/26/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015– 2020.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VII/29/2015 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VII/27/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VII/25/2015 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VII/30/2015 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książ Wlkp. w 2015 roku
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VII/31/2015 w sprawie sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Książ Wielkopolski w Stowarzyszeniu Lider Zielonej Wielkopolski.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2015 14:06:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr VI/23/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VI/19/2015 w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VI/22/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżaw tych samych części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VI/20/2015 w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika w miejscowości Zaborowo przy drodze powiatowej Nr 4076 i 4079”.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VI/18/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VI/24/2015 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VI/21/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. w majątek trwały
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VI/17/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Książu Wlkp., w rejonie ul. Wiosny Ludów, obręb geodezyjny Książ Wlkp. oraz terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kiełczynek.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 29.01.2015 12:10:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Uchwała nr V/15/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015– 2020." na "Uchwała nr V/15/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015– 2020."
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Uchwała nr V/16/2014 w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2015" na "Uchwała nr V/16/2015 w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2015"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 16.01.2015 10:06:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr V/15/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015– 2020.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr V/16/2014 w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 07.01.2015 12:37:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr IV/12/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2014 rok.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr IV/14/2014 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
 • Dodano załącznik: Uchwała nr IV/13/2014 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 29.12.2014 13:09:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr III/7/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2014 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr III/8/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr III/9/2014 w sprawie wyboru przedstawiciela do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
 • Dodano załącznik: Uchwała nr III/10/2014 w sprawie regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym: na placu przy ul. 23 Stycznia w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr III/11/2014 w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. w majątek trwały

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 10.12.2014 09:14:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr II/5/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr II/6/2014 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. oraz ustalenia ich składu osobowego.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr II/4/2014 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr II/3/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 08.12.2014 08:24:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.