Budżet Obywatelski

Zasady głosowaniaKto może brać udział w głosowaniu?

Prawo udziału w głosowaniu nad wyborem zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. ma każda osoba stale zamieszkała na terenie Gminy Książ Wlkp., która w dacie rozpoczęcia konsultacji, tj. 1 czerwca 2016 r., ukończyła 18 lat.

W jaki sposób można zagłosować?

 • Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie Karty do głosowania, której wzór dostępny jest tutaj. Ponadto Kartę do głosowania możecie Państwo pobrać ze strony internetowej Gminy Książ Wlkp. www.ksiaz-wlkp.pl lub otrzymać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. (pokój nr 1) przy ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp., w godzinach pracy Urzędu.
 • Głosujący może oddać głos tylko jeden raz poprzez postawienie znaku „X” przy jednym wybranym zadaniu. Jeżeli głosujący postawił znak „X” przy więcej niż jednym zadaniu lub nie postawił znaku „X” przy jakimkolwiek zadaniu, głos taki jest nieważny.
 • Głos jest nieważny, w szczególności również w przypadku, gdy:
  • Karta do głosowania będzie wypełniona nieczytelnie lub nie będzie zawierała wszystkich wymaganych danych
  • w wyniku weryfikacji Karty do głosowania zostanie stwierdzone, że podane w niej dane osoby głosującej, są błędne
  • będzie oddany przez osobę niebędącą mieszkańcem Gminy Książ Wlkp. lub przez osobę, która w dacie rozpoczęcia konsultacji, nie ma ukończonych 18 lat.

Termin głosowania

od 1 do 30 września 2016 r.

Forma głosowania

Głosowanie przeprowadza się:

 • w formie tradycyjnej, wrzucając wypełnioną Kartę do głosowania, do urny znajdującej się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. (pokój nr 1) przy ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp., w godzinach pracy Urzędu lub przesyłając ją w formie przesyłki listownej na wyżej wskazany adres
 • w formie elektronicznej, za pośrednictwem - dostępnego na stronie internetowej Gminy Książ Wlkp. www.ksiaz-wlkp.pl - aktywnego formularza Karty do głosowania PDF i przesłanie go na adres poczty elektronicznej budzet.obywatelski@ksiaz-wlkp.pl.

Obliczanie wyników głosowania

 • Obliczanie wyniku głosowania przez Komisję jest jawne i odbywa się niezwłocznie po zakończeniu głosowania. Obliczanie wyniku głosowania polega na zsumowaniu ważnie oddanych głosów na każde zadanie.
 • Do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. przyjmuje się te zadania, które uzyskały największą liczbę ważnie oddanych głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przewidywanych na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp., tj. w 2017 roku – 100 000 zł.
 • W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa albo więcej zadań, których łącznie koszt szacunkowy przekracza pulę środków finansowych przewidywanych na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp., o przyjęciu do realizacji zadania, decyduje losowanie.
 • W przypadku, gdy nie wystarczy środków na realizację kolejnego zadania, do realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. zostaną przyjęte dalsze zadania, których szacunkowy koszt nie spowoduje przekroczenia łącznej puli środków finansowych przewidywanych na realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp.
 • W przypadku, gdy pula środków finansowych przewidywanych na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. nie zostanie rozdysponowana, środki te pozostaną w budżecie Gminy Książ Wlkp.
 • W przypadku, gdy wystarczającą do realizacji liczbę ważnie oddanych głosów uzyskały dwa lub więcej zgłoszone zadania, których realizacja wzajemnie się wyklucza, do realizacji Komisja przyjmuje tylko to zadanie, które uzyskało w głosowaniu największą liczbę ważnie oddanych głosów.
 • W przypadku zgłoszenia tylko jednego zadania, zadanie to zostanie przyjęte do realizacji, jeżeli w głosowaniu uzyska liczbę ważnie oddanych głosów równą lub większą liczbie 4% osób uprawnionych do głosowania, o których mowa w § 8 ust.1 zarządzenia.

Informacja o wyniku głosowania

Informacja o wyniku głosowania zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie do 14 października 2016 r. na stronie internetowej Gminy Książ Wlkp. www.ksiaz-wlkp.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.