Aktualności

05.04.2019

Nowe Studium uchwalone

Podczas ostatniej, VII sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp., która odbyła się w poniedziałek, 25 marca, podjęta została uchwała w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp. Tym samym pochodzący z 2001 roku, dotychczas obowiązujący, planistyczny dokument, stracił swoją moc. Marcowa uchwała jest zwieńczeniem prac, które tutejszy samorząd rozpoczął z początkiem 2017 roku. Wówczas to ksiąscy Radni zdecydowali o przystąpieniu do opracowania nowego Studium.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy i dotyczy najważniejszych kwestii realizowanych w jej obszarze: gospodarki nieruchomościami i gospodarki mieszkaniowej, rozwiązań komunikacyjnych, problematyki obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz wielu innych. Studium można określić mianem „konstytucji przestrzennej gminy”, która w przeciwieństwie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie stanowi aktu prawa miejscowego. Dokument ten z kolei wyznacza kierunki rozwoju przestrzennego i funkcjonalnego gminy, sprzyja realizacji programów zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców oraz do tworzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej dla istniejących i planowanych obszarów inwestycji.

Zachodzące w ostatnich latach zmiany gospodarcze, społeczne i przestrzenne wpłynęły na potrzebę dokonania kompleksowej aktualizacji polityki przestrzenno-gospodarczej naszej Gminy. Przeprowadzona analiza dotychczasowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wykazała, że dokument ten jest już częściowo nieaktualny i to zarówno w zakresie oczekiwań inwestycyjnych mieszkańców, jak i inwestorów zewnętrznych, a także z powodu braków merytorycznych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 Planowany dalszy rozwój naszego miasta i gminy, wymusił zatem dostosowanie zapisów Studium (m.in. w zakresie zasięgu i lokalizacji terenów inwestycyjnych), do ich możliwości rozwojowych, a także do postulowanych w tym względzie potrzeb. Przyjęty przez Radę Miejską w Książu Wlkp. dokument realizowany będzie w ciągu najbliższych lat.

Pod adresem http://ksiazwielkopolski.e-mapa.net/, w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”, znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące zarówno Studium, jaki i obowiązujących na terenie naszej Gminy miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Ponadto treść podjętej w marcu uchwały w sprawie Studium dostępna jest także pod linkiem   http://ksiazwlkp.esesja.pl/zalaczniki/41586/uchwala-vii-33-2019_393987.pdf