Aktualności

09.01.2019

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności na terenie Gminy Książ Wlkp.

Główny Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja badania ankietowego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) na terenie Wielkopolski, w tym także w Gminie Książ Wlkp.  W związku z powyższym  ankieterzy GUS-u mogą zawitać do Państwa domostw z prośbą o udzielenie informacji w ciągu całego  roku 2019. Urząd Statystyczny wykorzystuje te dane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa. Stanowią one również podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania. W styczniu 2019 realizowane będą zadania:

BADANIA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH:

  • Budżety gospodarstw domowych*
  • Kondycja gospodarstw domowych*
  • Badanie aktywności ekonomicznej ludności* – ulotka
  • Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach

BADANIA ROLNE:

  • Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

BADANIA CEN:

  • Notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych (z wyłączeniem grupy „owoce” i „warzywa”), napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych

Jednocześnie przypominamy, że wszystkie informacje uzyskane podczas rozmowy z ankieterem są objęte ścisłą tajemnicą statystyczną; zostaną one wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.

Tożsamość ankietera statystyki publicznej można zweryfikować dzwoniąc pod numer:

61 27 98 302 – Sylwester Matysiak – Kierownik Wydziału
61 27 98 356 - Anna Łukarska – starszy specjalista.

Wizytę ankietera poprzedza list Prezesa GUS wysłany na adres wylosowanego do badania mieszkania/gospodarstwa rolnego, który podkreśla cel i znaczenie badania, zawiera skrócone informacje o przebiegu badania, obowiązkach wynikających z podjęcia badania oraz gwarantowanej poufności zbieranych informacji.

Każdy ankieter pracujący w terenie posiada legitymację służbową ze zdjęciem oraz upoważnienie do przeprowadzenia danego badania z określeniem tematyki, terenu  i okresu realizacji badania.

Zwracamy się z prośbą o udział w badaniach statystyki publicznej. Państwa przychylność wobec ankieterów statystycznych oraz czas im poświęcony zapewnia wysoką jakość uzyskanych danych statystycznych.

Więcej informacji znajdą Państwo na  załączonych plakatach oraz na stronach internetowych:
http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/index.htm
http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/program-badan-statystycznych/