Aktualności

04.01.2019

Nowe stawki podatkowe 2019

W nowym 2019 roku obowiązują takie same wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych (za wyjątkiem deklaracji na podatek od środków transportowych), jak w roku ubiegłym. Wszystkie druki dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp., w zakładce Poradnik Klienta oraz w siedzibie tut. Urzędu, pokój nr 17. Z początkiem stycznia zmianie ulegają jednak stawki podatkowe. Poniżej szczegółowe informacje zawierające podstawy prawne oraz wysokość obowiązujących od 1 stycznia podatków.

 

Podatek od nieruchomości

Wysokość stawek określona została Uchwałą Nr L/341/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 października 2018 r. i kształtuje się następująco:

1) od gruntów:

 1. a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,86 zł od 1 m2 powierzchni,
 2. b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,71 zł od 1 ha powierzchni,
 3. c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 0,24 zł od 1 m2 powierzchni,
 4. d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, 3,09 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

 1. a) mieszkalnych - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 2. b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 3. c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 4. d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń zdrowotnych - 4,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 5. e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,28 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli

 1. a) od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - 2%,
 2. b) wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków od ich wartości wskazanej w literze a) - 1%.

Deklarację w sprawie podatku od nieruchomości osoby prawne zobowiązane były złożyć
w terminie do 31 stycznia nowego roku. Podatek od nieruchomości za miesiąc styczeń 2019 r. należy uiścić w terminie do końca stycznia br. Pozostałe terminy zobowiązania podatkowego upływają 15-go dnia każdego miesiąca roku podatkowego.

 

Podatek rolny

Średnia cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego wynosi 54,36 zł za 1 dt (Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 - M.P. z 2018 r., poz. 1004).

Za 1 ha przeliczeniowy gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, równowartość pieniężna wynosi 2,5 q żyta
tj. 135,90 zł.

Z kolei za 1 ha fizyczny gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym nie stanowiących gospodarstwa rolnego, równowartość pieniężna wynosi 5 q żyta tj. 271,80 zł.

Deklarację w sprawie podatku rolnego osoby prawne zobowiązane były złożyć w terminie do 15 stycznia 2019 r. Podatek rolny płatny jest w 4 ratach, odpowiednio do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

 

Podatek leśny

Stawka podatku za 1 ha lasów podlegających opodatkowaniu podatkiem leśnym wynosi     42,24 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. - M.P. z 2018 r. poz. 1005).

Deklarację w sprawie podatku leśnego osoby prawne zobowiązane były złożyć w terminie do 15 stycznia 2019 r. Podatek leśny płatny jest do 15-go dnia każdego miesiąca roku podatkowego.

 

Podatek od środków transportowych

Wysokość stawek na środki transportowe określone są Uchwałą Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 listopada 2018 r.

Wysokość stawek podatku od środków transportowych i ciągników siodłowych kształtuje się w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i wynosi od 780,00 zł do 3180,00 zł. W przypadku naczep/przyczep wysokość ta uzależniona jest od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdu i wynosi od 576,00 zł do 2364,00 zł .

 

Podatnicy podatku od środków transportowych zobowiązani są składać, do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, deklarację na podatek od środków transportowych.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych.

Podatek ten płatny jest bez wezwania, w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach:

1) do 15 lutego 2019 r. - I rata,

2) do 15 września 2019 r. - II rata.

 

Opłata od posiadania psów

W roku 2019 stawka roczna opłaty za posiadanie psa nie zmieniła się w porównaniu do ubiegłego roku i wynosi 30,00 zł. Jej wysokość określona została Uchwałą Nr XXXVI/264/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia
30 października 2017r
.

Opłata od posiadania psa płatna jest bez wezwania do 15 marca br.