Aktualności

09.03.2018

Konsultacje społeczne

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Książ Wlkp., do zaopiniowania projektu uchwały:

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Książ Wlkp. w ramach inicjatywy lokalnej

Szczegóły znajdą Państwo w załącznikach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w zakładce BIP ->  Konsultacje aktów prawnych -> Konsultacje w roku 2018.