Aktualności

14.04.2017

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 24.04.2017 roku o godz. 17:00
w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.


o d b ę d z i e s i ę
XXXI S e s j a R a d y M i e j s k i e j

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Książ Wlkp. dla samorządowego zakładu budżetowego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Książ Wlkp.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom i młodzieży.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Książ Wlkp. na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z wymianą systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Książ Wlkp., trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej i sposobu jej rozliczania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania ze stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. terenów rekreacyjnych w Jarosławkach..
 14. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z pola biwakowego i parkingu położonych na stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. terenach rekreacyjnych w Jarosławkach.
 15. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 18. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Sławomir Przybylski