Aktualności

03.04.2017

Zaproszenie

do udziału w konsultacjach z mieszkańcami Książa Wlkp. dotyczących zmiany nazw ulic: 22 Lipca, 23 Stycznia i Janka Krasickiego położonych na terenie miasta Książ Wlkp.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 744), nazwy ulic, mostów i placów upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm albo inny ustrój totalitarny oraz propagujące taki ustrój w jakikolwiek odmienny sposób, muszą zostać zmienione. Zmiana ta jest wymogiem obligatoryjnym i nie zależy od decyzji samorządu lokalnego. W przypadku Gminy Książ Wlkp. obowiązek ten dotyczy trzech - położonych na terenie miasta Książ Wlkp. – ulic: 22 Lipca, 23 Stycznia i Janka Krasickiego. W sytuacji niepodjęcia przez organ stanowiący gminy uchwały zmieniającej ich nazewnictwo, nowe nazwy ulic, nadane zostaną przez Wojewodę.

Aby nie dopuścić do takich przykrych konsekwencji, tut. Urząd rozpoczął już prace zmierzające do zmiany nazw ww. ulic. Zanim jednak Radni podejmą decyzję odnośnie nowego nazewnictwa chcielibyśmy poznać opinie i propozycje, jakie w przedmiotowej sprawie, mają zainteresowani, pełnoletni mieszkańcy. To właśnie osoby zamieszkujące ulice: 22 Lipca, 23 Stycznia i Janka Krasickiego, zapraszamy do udziału w konsultacjach. Zarządzeniem nr 41/2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Książa Wlkp. dotyczących zmiany nazw ulic położonych na terenie miasta Książ Wlkp., Burmistrz Książa Wlkp. określił szczegółowe zasady i tryb ich przeprowadzenia. Zgodnie z ww. dokumentem:

  1. konsultacje odbywać się będą w terminie od dnia 30 marca 2017r. do dnia 30 kwietnia 2017r.,
  2. opinie lub własne propozycje nowych nazw ulic zainteresowani mieszkańcy wyrażać mogą w formie ankiety konsultacyjnej,
  3. formularze ankiet konsultacyjnych będą dostępne i przyjmowane w ww. terminie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp., ul. Stacha Wichury 11a, w godzinach pracy Urzędu, tj.: w poniedziałek od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00.,
  4. zebrane wśród mieszkańców opinie lub ich własne propozycje dotyczące przedmiotu konsultacji, po ich weryfikacji i zliczeniu, przekazane zostaną Radnym Rady Miejskiej w Książu Wlkp., bowiem zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwestii zmiany nazewnictwa ulic, decydujący głos należy do Rady, która w przedmiotowym zakresie podejmie stosowną uchwałę.

Zapraszamy do wypełnienia ankiet!

Załączniki: