Aktualności

10.10.2017

Skarbnica wiedzy w Książu Wlkp.

Pod takim tytułem we wszystkich szkołach prowadzonych przez ksiąski samorząd realizowany będzie projekt, którego inauguracja miała miejsce w ubiegłym miesiącu, a który potrwa do lipca 2019 roku. Przedsięwzięcie realizuje firma Mały Inżynier Ewa Bednarek w partnerstwie z Gminą Książ Wlkp.

Wdrażana w ramach WRPO na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8- Edukacja, Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Skarbnica ... współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jej główny cel to rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów Gminy Książ Wlkp., a także podniesienie jakości procesu kształcenia w jednostkach oświatowych. W ramach projektu, zarówno w okresie dni nauki szkolnej, jak i podczas wakacji, zaplanowane zostały:

  1. zajęcia poszerzające kompetencje kluczowe uczniów oraz właściwe postawy/umiejętności niezbędne na rynku pracy;
  2. szkolenia dla nauczycieli  z zakresu nauczania metodą eksperymentu;
  3. działania zamierzające do poprawy warunków dydaktycznych uczniów poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych.

Dzięki interaktywnym warsztatom, m.in. z robotyki, programowania, czy przedsiębiorczości uczniowie z naszych szkół nie tylko będą mieli okazję nabyć czy rozwinąć swoje umiejętności i zainteresowania, ale również – co nie mniej ważne  - miło i ciekawie spędzić czas po lekcjach w szkole. Zwłaszcza, że przy okazji projektu odbywać się będą filmowe, sportowe i taneczne nocki. W każdej ze szkół zaplanowany został także - trwający kilka dni - Festiwal Nauki oraz projekt edukacyjny. To ostatnie przedsięwzięcie, które zostanie przygotowane przez uczestników zajęć na rzecz całej społeczności szkolnej, ma łączyć w sobie wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin, a przy okazji rozwijać wśród uczniów kreatywność, inicjatywę i kompetencje społeczne.

W Skarbnicy... nie zapomniano również o dzieciach, które potrzebują wsparcia w nauce. Dla nich przygotowano cykl zajęć wyrównawczych z matematyki, przyrody i języków obcych. Dla nauczycieli z kolei odbywać się będą szkolenia z zakresu nauczania metodą eksperymentu. Każdy uczestnik w projekcie ma zatem szansę znaleźć coś dla siebie. Poza tym, na realizacji przedsięwzięcia skorzystają także same szkoły. I to nie tylko poprzez bogatą ofertę zajęć, jakie się będą w nich odbywać, ale również za sprawą zakupu wyposażenia dla pracowni przedmiotowych. Nowe pomoce dydaktyczne znajdą się w klasach jeszcze w tym roku. Na ten cel w projekcie zaplanowano kwotę 199 215,70 zł.

Warto przy okazji wspomnieć, że wartość całego zadania to kwota 824 638,63 zł, z czego dofinansowanie unijne sięga aż 737 982,43 zł.

***

Pierwsze zajęcia w ramach Skarbnicy... odbyły się już w Szkole podstawowej w Książu Wlkp. oraz Mchach. Brali w nich udział uczniowie, którzy zdecydowali się na zajęcia z budowy robotów. Kolejne już 28 października w Książu i Konarzycach.