Aktualności

28.03.2017

Rekrutacja do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach oraz do klas pierwszych szkół podstawowych

Na ostatniej, marcowej sesji Radni podjęli trzy uchwały dotyczące spraw oświatowych. Pierwsza z nich dotyczyła dostosowania sieci gminnych szkół do nowego ustroju szkolnego i jest wypełnieniem zapisów art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), zgodnie z którym rada gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, zobowiązana jest w terminie do dnia 31 marca 2017 r., podjąć przedmiotową uchwałę.

28.03.2017

Warsztaty wielkanocne i inne wiosenne propozycje CK

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą ksiąskiego Centrum Kultury, przygotowaną na najbliższe, wiosenne miesiące.

27.03.2017

Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego
„i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa wielkopolskiego do udziału w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski.

24.03.2017

Kampania "Bezpieczny i Aktywny Senior"

Ludzie starzy pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości, które są podstawą i regułą życia społecznego. Wykluczyć ich ze społeczeństwa znaczy w imię nowoczesności pozbawionej pamięci odrzucić przeszłość, w której zakorzeniona jest teraźniejszość.

św. Jan Paweł II, List do osób w podeszłym wieku

23.03.2017

List Prezesa KRUS

List Pana Adama Sekścińskiego - Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do rolników w sprawie bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin.

23.03.2017

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Na prośbę Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Śremie zamieszczamy pismo Dyrektora OR KRUS w Poznaniu informujące o organizowanych w okresie letnim turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci rolników w wieku od 7 do 15 lat.