Aktualności

06.12.2017

Konsultacje społeczne

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Książ Wlkp.,
do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie Gminy Książ Wlkp.

Szczegóły znajdą Państwo w załącznikach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w zakładce BIP ->  Konsultacje aktów prawnych -> Konsultacje w roku 2017.