Aktualności

17.05.2018

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 25.05.2018 roku o godz. 15:00
w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.


o d b ę d z i e s i ę
XLV S e s j a R a d y M i e j s k i e j

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XLII, XLIII i XLIV sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2018-2024.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Książu Wlkp. w rejonie ul. Gogolewskiej i ul. Ogrodowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Książ Wlkp. na wykonanie prac konserwatorskich , restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Książ Wlkp. wpisanych do rejestru zabytków.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu korzystania ze stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. terenów rekreacyjnych w Jarosławkach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Książ Wlkp.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 16. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Sławomir Przybylski