Aktualności

23.03.2017

Kampania medialna „Wybieram pomoc”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. informuje, iż od 1 marca br. realizowana jest - na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - kampania medialna „Wybieram pomoc”, adresowana do osób doznających przemocy, świadków przemocy i osób stosujących przemoc.

Kampania prowadzona jest w różnych środkach masowego przekazu, w tym we wszystkich, ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, za pośrednictwem nośników reklamy zewnętrznej, w prasie oraz w Internecie. Ma ona na celu:

  • podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy;
  • zmniejszenie akceptacji dla zjawiska przemocy i promowanie postawy przeciwstawiania się jej stosowaniu;
  • wskazanie, że przemoc nie jest metodą rozwiązywania problemów.

Dzięki kampanii możliwe będzie dotarcie do ogółu społeczeństwa, które nie powinno być „głuche” na akty przemocy. Zgłoszenia te nie mogą być traktowane jako „donos”, lecz jako głos „w słusznej sprawie”. Osoby doświadczające przemocy powinny z większą otwartością, wiarą i ufnością zgłaszać swoje problemy, w celu uzyskania pomocy i profesjonalnego wsparcia.

Przekaz kampanii powinien również dotrzeć do osób stosujących przemoc i zmusić ich do refleksji nad swoim postępowaniem, bowiem rodzina jest najważniejsza, a przemoc wobec osób bliskich, nie jest metodą rozwiazywania problemów rodzinnych. Ksiąski Ośrodek Pomocy Społecznej jako instytucja gminna powołana m.in. do udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy, apeluje zatem:

Jeżeli doznajesz przemocy lub wiesz, kto jej doświadcza – nie milcz – powiedz o tym! i jednocześnie zapewnia, że zareaguje na każde - nawet anonimowe – zgłoszenie. Telefon kontaktowy do Ośrodka 61 2822700.

Więcej informacji nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa https://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/