Aktualności

20.03.2017

Wsparcie żywnościowe dla Mieszkańców Gminy Książ Wlkp.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż Caritas Polska po raz kolejny - jako jedna z czterech organizacji pozarządowych - realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą - Agencja Rynku Rolnego.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów ,nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia i których dochód na osobę nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.:

  • 1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1028 zł w przypadku osoby żyjącej w rodzinie.

Ponieważ osoby uprawnione do otrzymania wsparcia kwalifikowane są przez ośrodki pomocy społecznej, najbardziej potrzebujący mieszkańcy gminy mogą zgłaszać się do miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 2822700), który wydaje skierowanie do otrzymania wsparcia żywnościowego zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją żywności. Na terenie naszej Gminy jest to parafia, do której osoba oraz rodzina należy.

Zainteresowane osoby, zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem.