Aktualności

15.02.2017

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Począwszy od września 2016r. na terenie województwa wielkopolskiego działa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, za której pośrednictwem mieszkańcy mogą anonimowo przekazywać Policji informacje o niepokojących ich zjawiskach z zakresu bezpieczeństwa.

13.02.2017

Usuwanie osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków

Przypominamy, iż właściciele nieruchomości, na których zlokalizowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków, zobowiązani są do pozbywania się osadów z oczyszczalni, z częstotliwością określoną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz na 2 lata. Usługi na terenie Gminy Książ Wlkp. w zakresie usuwania osadu świadczy Firma EKO-DBAJ Sp. z o. o. z siedzibą w Cielczy ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin.

10.02.2017

Konsultacje społeczne w sprawie projektu
„Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5

Na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.) oraz art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w chronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że przystąpił do opracowania Projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P.

10.02.2017

Samoobrona kobiet – II edycja

W ramach cyklu szkoleń z samoobrony, ruszają zapisy do II edycji ogólnopolskich i bezpłatnych szkoleń kobiet z technik samoobrony, które rozpoczną się we wrześniu 2017 r.

09.02.2017

Prace nad wdrożeniem reformy systemu edukacji
w Gminie Książ Wlkp.

W Gminie Książ Wlkp., w związku z reformą systemu edukacji, trwają obecnie intensywne prace przygotowawcze do wdrożenia jej - z dniem 1 września 2017 r. - w życie. Tutejszy samorząd postawił sobie za cel taką realizację zadań nałożonych przepisami prawa (ustawą – Prawo oświatowe oraz ustawą - Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe), aby reforma przebiegła w sposób, który w najwyższym stopniu uwzględni potrzeby ucznia, rodzica i nauczyciela.

08.02.2017

Informator gminny- kolejny numer już dostępny!

Urząd Miejski w Książu Wlkp. uprzejmie informuje, iż ukazał się kolejny, czwarty numer bezpłatnego Informatora Gminy Książ Wlkp., który w ostatnich dniach został dostarczony do Państwa domostw.