Aktualności

09.02.2017

Prace nad wdrożeniem reformy systemu edukacji
w Gminie Książ Wlkp.

W Gminie Książ Wlkp., w związku z reformą systemu edukacji, trwają obecnie intensywne prace przygotowawcze do wdrożenia jej - z dniem 1 września 2017 r. - w życie. Tutejszy samorząd postawił sobie za cel taką realizację zadań nałożonych przepisami prawa (ustawą – Prawo oświatowe oraz ustawą - Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe), aby reforma przebiegła w sposób, który w najwyższym stopniu uwzględni potrzeby ucznia, rodzica i nauczyciela.

Poza w/w aspektami, projektując nową sieć szkół, brano również pod uwagę, by została ona przygotowana w taki sposób, aby w pełni można było wykorzystać istniejącą obecnie infrastrukturę (budynki, boiska), uwarunkowania komunikacyjne oraz odległość od placówek. I z tego też względu w przygotowanej - przez powołany do tego Zespół - propozycji, w nowym systemie szkolnym, zdecydowano o pozostawieniu wszystkich czterech szkół podstawowych: w Chwałkowie Kościelnym, Konarzycach, Książu Wlkp. i w Mchach, jako samodzielnych ośmioklasowych szkół podstawowych, z dotychczasowymi granicami obwodów.

Nie zmieni się również nic, jeśli chodzi o lokalizację i strukturę organizacyjną przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych działających w szkołach podstawowych. Tak, jak było to do tej pory, jedynym samodzielnym przedszkolem publicznym (prowadzonym przez Gminę) będzie Przedszkole w Książu Wlkp., z kolei oddziały przedszkolne zlokalizowane w Chwałkowie Kościelnym, Konarzycach i w Mchach, pozostaną w strukturach tych szkół.

Najwięcej zmian czeka funkcjonujące na terenie Gminy gimnazja: w Książu Wlkp. i w Mchach, które z dniem 31 sierpnia 2017 r. ulegną likwidacji, a dotychczasowe klasy gimnazjalne zostaną włączone w strukturę szkół podstawowych, odpowiednio w Książu Wlkp. i w Mchach.

Ponieważ ciągle jeszcze brakuje przepisów wykonawczych do obowiązującej już, nowej ustawy – Prawo oświatowe, które będą miały ostateczny wpływ na kształt sieci szkolnej oraz funkcjonowanie szkół w nowym ustroju szkolnym, przyjęte obecnie rozwiązania są stale jeszcze w fazie projektowej. Dla swej ważności wymagają ponadto pozytywnej opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Dopiero akceptacja tegoż organu a następnie podjęcie, w terminie do 31 marca br. stosownej uchwały przez Radę Miejską w Książu Wlkp., stanowić będzie o nowym kształcie sieci szkolnej w Gminie Książ Wlkp.

Równolegle do powyższych działań trwają prace nad uporządkowaniem kwestii przekazania do obwodu Szkoły Podstawowej w Pyszącej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Śrem, części miejscowości Chrząstowo (numery 1-14) oraz objęcia przez naszą Gminę obwodem Szkoły Podstawowej w Mchach, należącego terytorialnie do Gminy Dolsk – Błażejewa, tak aby przy okazji konstrukcji nowej sieci szkolnej potwierdzić wolę kontynuowania tego stanu także w nowym ustroju edukacyjnym. W tym celu też przygotowywane są projekty uchwał dotyczące zawarcia odpowiednio z Gminą Śrem i Gminą Dolsk, stosownych porozumień międzygminnych. Te ostatnie, podobnie zresztą jak i uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, będą przedmiotem obrad podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu 9 lutego, jak i podczas XXIX Sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp., która odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 13 lutego. Wcześniej na temat reformy edukacji w Gminie Książ Wlkp. dyskutowano podczas zaplanowanych w tym celu spotkań informacyjnych z Radnymi, Dyrektorami szkół, nauczycielami, pracownikami niepedagogicznymi oraz przedstawicielami Rad Rodziców poszczególnych jednostek i członkami ksiąskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wstępny projekt uchwały konsultowano także z pracownikami Kuratorium Oświaty. Tych z Państwa, którzy zainteresowani są tematem reformy edukacji i chcieliby zapoznać się z projektem dokumentu, odsyłamy do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu » zakładki Rada Miejska, a niej do » Projektów uchwał na XXIX Sesję Rady Miejskiej.

Jednocześnie - ze swej strony - zapewniamy, iż na bieżąco będziemy Państwa informować o kolejnych działaniach podejmowanych przez tut. samorząd w związku z wdrażaniem reformy systemu edukacji w naszej Gminie. W tym też celu zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.ksiaz-wlkp.pl, a także - w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących reformy - do kontaktu mailowego: urzad@ksiaz-wlkp.pl lub mirela.grzeskowiak@ksiaz-wlkp.pl bądź telefonicznego pod nr tel.: 61 2822001 lub 61 2822021. Poza tym mogą Państwo oczywiście na bieżąco śledzić stronę internetową MEN-u poświęconą reformie edukacji reformaedukacji.men.gov.pl.