Aktualności

02.10.2018

Komunikat w sprawie naboru wniosków o pomoc klęskową spowodowanych tegoroczną suszą

Do 31 października 2018 r. rolnicy mogą składać wnioski o wsparcie finansowe, w których gospodarstwach szkody spowodowane przez suszę wynosiły co najmniej 30% w uprawach. Wniosek należy złożyć do Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Pomoc jest skierowana do producenta rolnego:

 • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewid"encji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • w którego gospodarstwie rolnym szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem
  w 2018 r. suszy lub powodzi, powstałe na powierzchni uprawy, objęły co najmniej 30 % danej uprawy
 • będącego mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 702/2014.

Pomoc będzie udzielana:

 • poza formułą pomocy de minimis (pomoc publiczna), na warunkach określonych
  w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 702/2014 – w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą wynosić powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej produkcji roślinnej
  w gospodarstwie rolnym, albo
 • w ramach formuły pomocy de minimis, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE)
  nr 1408/2013 – w przypadku gdy powyższe szkody będą wynosić nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych, którzy w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych nie mieli ubezpieczonych co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk.

Do wniosku należy dołączyć, w przypadku:

 • pomocy de minimis, udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013:
 • kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których powstały szkody,
 • zaświadczenia dotyczące otrzymanej pomocy de minimis (równoważne ze złożeniem zaświadczenia jest wypełnienie oświadczenia dotyczącego otrzymanej pomocy
  de minimis).
 • pomocy udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 702/2014 - pomoc publiczna:
 • kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których powstały szkody, z adnotacją wojewody potwierdzającą wystąpienie szkód.

Informacje szczegółowe pod adresem:
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/rusza-pomoc-dla-rolnikow-ktorzy-poniesli-straty-spowodowane-susza.html