Aktualności

27.11.2018

II Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zwołuję II Sesję Rady Miejskiej w Książu Wlkp., która odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 roku o godz. 17:00 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Książ Wlkp. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Książ Wlkp. wpisanych do rejestru zabytków.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielenia, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Książa Wlkp.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. oraz ustalenia ich składu osobowego.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Sławomir Przybylski