Aktualności

09.11.2018

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Co roku w listopadzie, Burmistrz Książa Wlkp. występuję z wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Uzyskana w 2018 r. pomoc finansowa w wysokości 118 500,00 zł (zgodnie z zawartą pomiędzy Gminą Książ Wlkp. a Województwem Wielkopolskim umową nr 157/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r.), przeznaczona została na przebudowę dwóch odcinków dróg, w tym:

  1. przebudowę ulicy Długiej w Konarzycach – zadanie polegało na przebudowie odcinka o dł. 995m, przy szerokości jezdni 4,1 m. Nawierzchnię utwardzono kruszywem kamiennym na podbudowie z gruzu betonowego żwirowego, zamontowano bariery ochronne na istniejącym przepuście. 
    Koszt wykonania robót wyniósł 286 353,98 zł.
    Galeria
  2. przebudowę drogi w Zakrzewicach – zadanie polegało na przebudowie odcinka o długości 120m, przy szerokości jezdni 4,1 m. Nawierzchnię utwardzono kruszywem kamiennym na podbudowie z gruzu betonowego żwirowego.  
    Koszt wykonania robót 20 000,00 zł.
    Galeria

Tym samym, dzięki pozyskanemu wsparciu, stan kolejnych odcinków dróg dojazdowych do gruntów rolnych, uległ zdecydowanej poprawie.