Aktualności

30.08.2016

Środki z rezerwy subwencji oświatowej dla Gminy Książ Wlkp.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wyodrębnia się rezerwę w wysokości 0,4%. Pieniędzmi tymi dysponuje Minister Finansów, po zasięgnięciu wcześniejszej wiążącej opinii Ministra Edukacji. W każdym roku budżetowym ustala się kryteria podziału tej sumy, czyli cele, na które można ubiegać się o dodatkowe fundusze.

Na podstawie zadań ujętych w kryterium V, w miesiącu kwietniu br. Gmina Książ Wlkp. złożyła wniosek o przyznanie dodatkowych środków w ramach dofinansowania doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu polepszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.

Wniosek ten został pozytywnie rozpatrzony, a Gmina otrzymała środki w wysokości 8 000,00 zł. Bardzo cieszymy się z przyznanych środków, dzięki którym szkoły będą mogły dokonać zakupu nowoczesnych pomocy dydaktycznych dla dzieci z zakresu korekcji i kompensacji, wyrównania wiedzy i terapii pedagogicznej.