Aktualności

16.06.2018

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 25.06.2018 roku o godz. 17:00
w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.


o d b ę d z i e s i ę
XLVI S e s j a R a d y M i e j s k i e j

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Książ Wlkp. za rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Książa Wlkp.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Książ Wlkp.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów przyznaną każdemu kryterium, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Książ Wlkp. oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Książa Wlkp.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. w majątek trwały.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu niezabudowanego stanowiącego własność Gminy Książ Wlkp.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części gminy Książ Wielkopolski, dla części obrębów Zaborowo, Zakrzewice oraz Gogolewo.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie okręgów wyborczych powiatu, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Książa Wlkp.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 20. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Sławomir Przybylski