Aktualności

14.06.2018

Konsultacje społeczne

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Książ Wlkp., do zaopiniowania projektu uchwały:

sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów przyznaną każdemu kryterium, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Książ Wlkp. oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 19 czerwca o godzinie 8.30 w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp., sali nr 7.

Szczegóły znajdą Państwo w załącznikach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w zakładce BIP -> Konsultacje aktów prawnych -> Konsultacje w roku 2018.