Aktualności

19.02.2018

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 26.02.2018 roku o godz. 17:00
w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.


o d b ę d z i e s i ę
XLI S e s j a R a d y M i e j s k i e j

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. Na 2018 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XXXVIII/280/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 grudnia zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Książ Wlkp.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie Gminy Książ Wlkp.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książ Wlkp. w 2018 roku
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżaw tych samych części nieruchomości gruntowej, położonej w Książu Wlkp. przy ulicy Ogrodowej.
 15. Interpelacje i zapytania radnych
 16. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych
 17. Wolne głosy, wnioski i informacje
 18. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Sławomir Przybylski