Aktualności

21.12.2017

Budżet Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok uchwalony

W poniedziałek, 18 grudnia Radni Rady Miejskiej w Książu Wlkp. podjęli najważniejszą uchwałę w ciągu roku - uchwałę budżetową. Po wcześniejszym zapoznaniu się z projektem budżetu w czasie posiedzeń komisji stałych, ksiąscy Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 rok.

W nowym roku kalendarzowym, w gminnym budżecie zaplanowano dochody na poziomie 35 872 285,81 zł, w tym dochody bieżące stanowić będą  kwotę 35 493 639,81 zł, a dochody majątkowe - 378 646,00 zł. W porównaniu do planowanego budżetu z roku bieżącego, w roku 2018 szacuje się nieznaczny spadek dochodów - o 1,48%.

Kwota przyszłorocznych wydatków szacowana jest natomiast na poziomie 35 969 692,81 zł,
z czego wydatki bieżące stanowić będą kwotę 32 861 162,81 zł, a wydatki majątkowe – 3 108 530 zł. Deficyt budżetu wyniesie 97 407 zł.

Władze samorządowe kontynuując obraną wcześniej strategię rozwoju gminy w następnym roku budżetowym zaplanowały ponad 3 mln złotych na inwestycje. Spośród tej puli najwięcej środków przeznaczano na gminną infrastrukturą drogową, wodno- kanalizacyjną,  sportowo- rekreacyjną oraz kulturalną. W tym ostatnim zakresie, mając na uwadze przyszłoroczne obchody ważnych dla naszej Gminy rocznic patriotycznych, w budżecie na 2018 rok zabezpieczono kilkadziesiąt tysięcy złotych więcej, aby móc zrealizować przedsięwzięcia z poszerzonej oferty kulturalnej. Po raz drugi w uchwale budżetowej uwzględniono wykonanie zadań wytypowanych przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego. Dla przypomnienia w przyszłym roku – zgodnie z decyzją głosujących - realizowane będą dwa projekty inwestycyjne: jeden w Chwałkowie Kościelnym, w którym przy świetlicy wiejskiej powstanie „Zielony zakątek rekreacyjno-wypoczynkowo- edukacyjny” oraz drugi - w Zaborowie, gdzie w pobliżu boiska sportowego, powstanie siłowania zewnętrzna. Sfinansowany zostanie także zakup defibrylatora dla jednostki OSP w Chrząstowie. Kwota budżetu partycypacyjnego nie przekroczy zaplanowanych na ten cel 100 000 zł.

Podobnie jak miało to miejsce w tym roku, w przyszłorocznym budżecie utrzymano dotacje wspierające działania z zakresu ochrony środowiska. Dotyczą one w szczególności dofinansowania
do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków a także wymiany piecy na proekologiczne źródła ciepła. Ponadto, po raz kolejny zabezpieczono środki w ramach funduszu sołeckiego. W nowym roku wynosić one będą ogółem 382 311 zł, a to oznacza, że kwota ta jest o 77 325 zł większa w porównaniu do wysokości funduszu z kończącego się właśnie 2017 roku.

Dziękując Radnym za jednomyślne przyjęcie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok, Burmistrz wskazał, iż przyszłoroczny budżet jest ambitny, ale wspólnie z Panią Skarbnik dołoży wszelkich starań by przez cały przyszły rok realizować go – tak jak miało to miejsce dotychczas - rzetelnie i prawidłowo, ku zadowoleniu mieszkańców całej gminy. Burmistrz zwracając się do obecnych na sali sesyjnej sołtysów i zaproszonych gości, zaznaczył także, iż sporą część gminnych finansów obok wydatków inwestycyjnych, stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem gminnej oświaty – ponad 12 mln zł (czyli blisko 1/3 całego budżetu), jak i te dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – łącznie również ponad 12 mln zł, z czego znaczną kwotę stanowi program Rodzina 500 +, na realizację którego w gminnym budżecie przeznacza się ponad 7 mln zł.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż Gmina Książ Wlkp. czynić będzie starania, aby różnego rodzaju zadania inwestycyjne realizowane były przy zaangażowaniu środków zewnętrznych, w tym pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
a także przy współudziale środków z budżetu województwa i powiatu.