Aktualności

28.03.2017

Rekrutacja do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach oraz do klas pierwszych szkół podstawowych

Na ostatniej, marcowej sesji Radni podjęli trzy uchwały dotyczące spraw oświatowych. Pierwsza z nich dotyczyła dostosowania sieci gminnych szkół do nowego ustroju szkolnego i jest wypełnieniem zapisów art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), zgodnie z którym rada gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, zobowiązana jest w terminie do dnia 31 marca 2017 r., podjąć przedmiotową uchwałę.

Dwie kolejne - odnosiły się do określenia kryteriów, jakie winny brane być pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu szkolnego. Uchwały te zostały podjęte w oparcie o nowe przepisy Prawa oświatowego. Przy okazji, informujemy Państwa, iż ukazało się także nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej regulujące z kolei zasady postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek, które m.in. określa skład oraz zakres działania komisji rekrutacyjnych przeprowadzających procedurę naboru do tych jednostek. W/w Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dostępne jest pod adresem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/610

Jednocześnie Zarządzeniem Nr 47/2017 z dnia 28 marca 2017 r. Burmistrz Książa Wlkp. ustalił harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, jak również do klas pierwszych szkół podstawowych. W zarządzeniu tym określił szczegółowo terminy procedury naboru, wskazując m.in. iż rekrutacja do ww. jednostek rozpocznie się 29 marca 2017 r. i potrwa do 12 kwietnia 2017 r. Aby skutecznie zapisać dziecko do przedszkola, oddziału przedszkolnego, czy pierwszej klasy szkoły podstawowej, rodzice zobowiązani są zgłosić się do odpowiedniej placówki celem pobrania formularzy wymaganych dokumentów. Kontakt do wszystkich gminnych jednostek – dostępny tutaj: http://www.ksiaz-wlkp.pl/?mid=1&smid=7&pg=5&nid=1757