Aktualności

10.03.2017

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Informujemy, iż w związku z unieważnieniem pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp. na rok 2017, Burmistrz Książa Wlkp. ogłasza Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp. na rok 2017. Oferty można składać w terminie do 31 marca 2017r. w tut. Urzędzie.

10.03.2017

Ogólnopolski Dzień Sołtysa

W dniu jutrzejszym, tj. 11 marca obchodzimy Ogólnopolski Dzień Sołtysa. Z tej okazji wszystkim Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, wielu sukcesów oraz wytrwałości w pełnieniu powierzonych funkcji.

10.03.2017

Komunikat dotyczący pojemników na odpady

Ze względu na często powtarzające się sytuacje wystawiania pojemników na odpady nieprzystosowanych do opróżniania przez śmieciarki, co w konsekwencji prowadzi do nieodebrania zgromadzonych w nich śmieci, tut. Urząd przypomina, iż zgodnie z § 5 ust.1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp. przyjętego uchwałą Nr XXII/148/2016 Rady Miejskiej w Książu wlkp. z dnia 27 czerwca 2016 r., pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny spełniać wymagania Polskich Norm zapewniających bezpieczne i długotrwałe użytkowanie, w tym obsługę przy ich opróżnianiu.

09.03.2017

Informacji o zmianach w gminnej oświacie - ciąg dalszy
Rekrutacja do gminnych szkół i przedszkoli

Na sesji, w dniu 13 lutego Radni podjęli uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Uchwalony wówczas dokument – zgodnie z przepisami prawa – został skierowany do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych działających w zakresie oświaty, celem zaopiniowania. Na wyrażenie opinii wymienione podmioty mają 21 dni od daty otrzymania przedmiotowej uchwały.

09.03.2017

Unieważnienie Otwartego Konkursu Ofert na rok 2017

Informujemy, iż Burmistrz Książa Wlkp. zarządzeniem Nr 36/2017 z dnia 9 marca 2017 r. unieważnił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp. na rok 2017 z uwagi na nie spełnienie wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu przez żadną ze złożonych w konkursie ofert.

08.03.2017

Pierwszy Paczkomat w Książu Wlkp.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Książ Wlkp. z dniem 1 marca 2017 r. Firma InPost uruchomiła Paczkomat przy ul. Stacha Wichury.