Aktualności

20.12.2017

Konsultacje społeczne

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Książ Wlkp., do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Książ Wlkp., trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.

Szczegóły znajdą Państwo w załącznikach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w zakładce BIP -> Konsultacje aktów prawnych -> Konsultacje w roku 2017.