Aktualności

19.12.2018

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Książ wlkp

Burmistrz Książ Wlkp. zawiadamia, że uchwałą Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 9451), zmianie uległa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami obowiązywać będą od 1 stycznia 2019 r. Ich wysokość zróżnicowana jest – tak jak było to dotychczas – ze względu na prowadzoną przez mieszkańców selektywną, bądź nieselektywną zbiórkę odpadów i wynosi odpowiednio:

- 12,00 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku selektywnej zbiórki odpadów,

- 23,00 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów.

 

Opłatę za gospodarowanie należy uiszczać na indywidualne numery kont w terminach obowiązujących dotychczas tj. do 15 lutego, 15 kwietnia, 15 czerwca, 15 sierpnia, 15 października, 15 grudnia.

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454) każdy właściciel otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Tym samym właściciele nieruchomości nie muszą składać nowych deklaracji.

 

Jednocześnie przypominamy, że :

  • właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Książa Wlkp. deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych;
  • przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
    za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.