Aktualności

20.04.2016

Ankietyzacja podmiotów prowadzących działalność rolniczą na Obszarach Szczególnie Narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu

Urząd Miejski w Książu Wlkp. informuje, że w okresie marzec - czerwiec 2016 r. prowadzona będzie na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej ankietyzacja prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć tzw. OSN.

Ankietyzacja prowadzona jest w celu opracowania raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego trzeciego cyklu realizacji przepisów Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG).

Ankietę można wypełnić podczas wizyt ankieterów, jak również poprzez stronę internetową azotany.mggp.com.pl.

Wypełniając ankietę prowadzący działalność rolniczą na OSN będą mieli możliwość przedstawienia stanu realizacji programów działań i w ten sposób mogą mieć wpływ na kształt programu, jaki zostanie opracowany dla kolejnego cyklu planistycznego. Informacje te mogą być kluczowe dla opracowania odpowiednich instrumentów wspierających podejmowanie właściwych działań w kolejnym cyklu raportowym.

Na stronie internetowej azotany.mggp.com.pl zamieszczono podstawowe informacje na temat realizowanego projektu, w tym cel i zakres ankietyzacji, jak również korzyści wynikającej z wypełnienia ankiety.

Zachęcamy wszystkich prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych do wypełnienia ankiety i kontaktu z ankieterami.