Aktualności

21.12.2018

IV Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zwołuję IV Sesję Rady Miejskiej w Książu Wlkp., która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 roku o godz. 13:00 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

 Porządek obrad:

 1.  Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych w Gminie Książ Wlkp.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp.
  w majątek trwały.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Sławomir Przybylski