Aktualności

24.01.2019

Ksiąskiej statystyki ciąg dalszy

Nawiązując do artykułu, jaki ukazał się przeszło dwa tygodnie temu w sprawie danych statystycznych dotyczących zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, niniejszym przedstawiamy Państwu dane z ewidencji ludności Gminy Książ Wlkp.

Są one ujęte według stanu na dzień 31 grudnia, przy czym jako lata bazowe przyjęto okres 2015-2018.

Tabela nr 1

Rok

Liczba mieszkańców

stali

czasowi

2015

8611

264

2016

8529

272

2017

8455

287

2018

8441

113

Pierwsza tabela pokazuje liczbę osób zameldowanych na terenie naszej Gminy. Analizując dane w niej zawarte, łatwo zauważyć spadkową tendencję w zakresie liczby mieszkańców. Nie mniej jednak trudno dopatrzeć się rzeczywistej przyczyny malejącej liczby ludności. Można co najwyżej założyć, iż obywatele zamieszkujący Gminę - podobnie jak to się dzieje w całym kraju - nie dopełniają obowiązku meldunkowego, który nadal istnieje. To, że na dowodach osobistych brakuje obecnie adresu zameldowania, nie jest równoznaczne z tym, że obowiązek ten został zniesiony. Wręcz przeciwnie, w dalszym ciągu jest on w obrocie prawnym stosowany, choć niektórzy obywatele mylnie łączą brak adresu na dowodzie osobistym z brakiem obowiązku meldunkowego.

Tabela Nr 2

Rok

 Urodzenia

Zgony

Małżeństwa

2015

98

69

41

2016

79

63

28

2017

117

73

52

2018

84

64

74

Druga z kolei tabela przedstawia liczbę urodzeń, zgonów i małżeństw. W przypadku tych ostatnich, w kolejnych latach odnotowano (i to znaczny) wzrost zawieranych związków małżeńskich. Taki stan rzeczy upatruje się w możliwości zawierania (i to również przez osoby spoza gminy) ślubów cywilnych poza lokalem USC. W roku 2018 w tut. USC zarejestrowano ich aż 16. Jeśli natomiast chodzi o pozostałe zdarzenia, przedstawione w tabeli wartości liczbowe są zróżnicowane, nie wykazując przy tym żadnej konsekwencji.