Aktualności

01.10.2018

Nabór wniosków na granty

Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski ogłasza nabór wniosków na granty (ogólnodostępne, niekomercyjne działania dla społeczności lokalnych) w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 na realizację wskaźników:

 - liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej (place zabaw) - 4 sztuki;

- liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej (inne niż place zabaw) - 4 sztuki;

- liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii - 2 sztuki;

- liczba zorganizowanych przedsięwzięć o charakterze kulturowym, w tym kultywujących lokalne tradycje oraz ogólnodostępnych przedsięwzięć integracyjnych na terenie LGD - 8 sztuk;

- liczba zajęć z kapitału społecznego, w tym edukacyjne dla mieszkańców obszaru LGD - 8 sztuk;

- liczba stworzonych alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla mieszkańców obszaru LGD - 6 sztuk;

- liczba przedsięwzięć promujących edukację ekologiczną, w tym w zakresie ochrony Środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznych - 5 sztuk.

Minimalna wartość wsparcia grantu wynosi 5 000,00 zł.

Maksymalna wartość wsparcia w zależności od realizowanego zakresu wynosi:

  1. 6 000,00 zł w ramach wzmocnienia kapitału społecznego;
  2. 13 000,00 zł w ramach zachowania dziedzictwa lokalnego;
  3. 18 000,00 zł w ramach budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 8 – 22 października 2018 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski w Środzie Wielkopolskiej, ulica Libelta 2 (parter siedziby GDDKiA).

Więcej informacji oraz dokumenty aplikacyjne na stronie internetowej: www.liderzielonejwielkopolski.pl