Aktualności

21.11.2017

Podsumowanie konsultacji
Rocznego Programu Współpracy na rok 2018

W dniu 20 listopada br. dobiegła końca procedura konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.  Zaproponowana w tym roku formuła konsultacji odbiegała od przyjętego dotychczas sposobu konsultowania projektu. Otóż, tegoroczne konsultacje przebiegały w ramach  gminnego Forum organizacji pozarządowych, które odbyło się w poniedziałkowe popołudnie, 13 listopada, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. Celem zorganizowanego Forum było przede wszystkim przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały, ale również wymiana informacji oraz dobrych praktyk, tak miedzy organizacjami działającymi na terenie Gminy Książ Wlkp., jak i między organizacjami a samorządem. Ponadto, w ramach poniedziałkowego Forum odbyło się spotkanie doradczo- informacyjne z przedstawicielką Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych oraz przedstawicielami LGD Lidera Zielonej Wielkopolski. Punktem zasadniczym spotkania były warsztaty połączone z konsultacjami, podczas których poruszono kwestie planowanych działań organizacji pozarządowych w 2018 roku i przypisanie tych zadań do obszarów pożytku publicznego, jak również dyskusja o przestrzeni współpracy pozafinansowej z Gminą Książ Wlkp. Ponadto przedstawiciele organizacji pozarządowych mieli możliwość uzyskania informacji dotyczącej naboru wniosków o przyznanie pomocy dla NGO w ramach projektów grantowych zaplanowanych na rok 2018. Przedstawiciele LGD Lidera Zielonej Wielkopolski omówili procedury oraz obszary zadań, w ramach których organizacje mogą składać wnioski i ubiegać się o wsparcie finansowe.

Jednocześnie organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Książ Wlkp. miały możliwość, w terminie do 20 listopada br. złożyć jeszcze na Formularzu zgłoszenia opinii swoje uwagi oraz zmiany do Rocznego Programu Współpracy. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia. Warto jednak zaznaczyć, iż uzgodnione podczas poniedziałkowego spotkania kwestie dotyczące wpisania trzech nowych obszarów priorytetowych zadań publicznych (w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz w sferze ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego), zostaną uwzględnione i wpisane do w/w Programu.  Przedłożony zatem przez tut. samorząd projekt zostanie na najbliższej sesji poddany pod obrady Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

Galeria