Aktualności

20.09.2017

Projekt „uchwały antysmogowej”
dla województwa wielkopolskiego
– konsultacje społeczne

Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje o przystąpieniu do opracowania następujących projektów uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

 

  1. W sprawie wprowadzenia, na obszarze Gminy Miejskiej Poznań, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  2. W sprawie wprowadzenia, na obszarze Gminy Miejskiej Kalisz, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  3. W sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego (z wyłączeniem miasta Kalisza oraz miasta Poznania), ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

 

Wobec powyższego, od dnia 13 września do dnia 4 października 2017 r. włącznie, zapewnia się  możliwość udziału społeczeństwa w opracowaniu ww. dokumentów.

Wersje elektroniczne projektów uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej https://bip.umww.pl/ogloszenie-o-przystapieniu-do-opracowania-projektow-uchwal-sejmiku-w-sprawie-wprowadzenia-ograniczen-lub-zakazow-w.

Wersje papierowe projektów dostępne są w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętro X, część A, pok. 1052), w godzinach pracy Departamentu.
Uwagi lub wnioski można składać w następujących formach:

  1. pisemnej – poprzez wypełnienie i przesłanie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań – formularza stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1579) – poprzez uzupełnienie i przesłanie – na adres e -mail: pop@umww.pl – formularza stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia;
  3. ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Środowiska.

 

Uwagi lub wnioski zgłoszone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.