Aktualności

15.09.2017

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 25.09.2017 roku o godz. 17:00
w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.


o d b ę d z i e s i ę
XXXV S e s j a R a d y M i e j s k i e j

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017-2024
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno- zachodniej części miasta Książa Wlkp.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Książ Wlkp. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Książ Wlkp. wpisanych do rejestru zabytków
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
 13. Interpelacje i zapytania radnych
 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych
 15. Wolne głosy, wnioski i informacje
 16. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Sławomir Przybylski